Jesteś tutaj: Gospodarka WŚ

Gospodarka Wodno-Ściekowa

Charakterystyka sieci wodociągowej
Miasto Mysłowice zaopatrywane jest wodę dostarczaną do sieci wodociągowej za pośrednictwem Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów, które jest producentem i hurtownikiem wody przeznaczonej do spożycia. Podmiotami eksploatującymi sieć wodociągową na obszarze miasta jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Mysłowicach. Liczba mieszkańców zamieszkująca obsługiwany obszar wynosi 74, 9 tys. osób.
Położenie Mysłowic w pobliżu działu wodnego, koncentracja przemysłu i wysoki stopień zurbanizowania spowodowały zubożenie zasobów wód powierzchniowych i podziemnych. W celu zaspokojenia deficytu wody na obszarze miasta, woda sprowadzana jest spoza jego granic, poprzez następujące sieci magistralne:

 • wodociąg „Dziećkowice”;
 • ujęcie w Maczkach;
 • ujęcia GO - Cza (Goczałkowice)

Sieć magistralną „Dziećkowice” stanowią trzy magistrale o średnicy 1600 mm. Ujęcie w Maczkach dostarcza wodę przez sieć magistralną Ø 800 mm, natomiast w ujęciu GO-CzA zastosowano sieć magistralną Ø 1400 mm.

Bilans wody
Miasto Mysłowice w całości zaopatrywane jest w wodę zakupioną
z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodo-ciągowego. Zakup wody pokrywa potrzeby wszystkich odbiorców podłączonych do sieci wodociągowej. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Mysłowicach dostarcza zakupioną wodę dla trzech podstawowych grup odbiorców:

 • gospodarstwa domowe – grupa odbiorców zaopatrywana w wodę na cele bytowe w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych;
 • przemysł – grupa odbiorców zaopatrywana w wodę na cele przemysłowe;
 • pozostali odbiorcy – grupa odbiorców zaopatrywana w wodę na cele socjalne (szkoły, szpitale, przedszkola, żłobki itp.);

Na przestrzeni ostatnich lat obserwuje się systematyczny spadek sprzedaży wody, tym samym maleje jej produkcja i zakup Spadek sprzedaży wody dotyczy wszystkich grup odbiorców.Przyczyny istniejącego stanu są zróżnicowane.

Malejąca sprzedaż wody dla gospodarstw domowych w mieście Mysłowice to efekt:

 • racjonalnej gospodarki wodnej mieszkańców;
 • postępu w ograniczeniu zużycia wody przy stosowaniu w gospodarstwach domowych nowoczesnych urządzeń AGD;
 • opomiarowania sprzedaży (zastosowanie wodomierzy);
 • wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej i armatury;
 • wzrostu opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków;

Spadek sprzedaży wody w przemyśle uwarunkowany jest:

 • oszczędną gospodarką wodno-ściekową w zakładach przemysłowych (wprowadzanie zamkniętych obiegów wodnych);
 • recesją gospodarki – zamykaniem nierentownych (często wodochłonnych) zakładów przemysłowych;
 • wymaganiami dotyczącymi ochrony środowiska, które wymuszają od zakładów przemysłowych stosowanie nowych technologii bezpiecznych dla środowiska;


Spadek zużycia wody jest korzystny z punktu widzenia ochrony środowiska, jednak taki stan niesie z sobą szereg negatywnych konsekwencji, z którymi od początku swego istnienia boryka się Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Mysłowicach. Przepustowość urządzeń komunalnych okazuje się zbyt duża w stosunku do spadku zapotrzebowania na wodę. Wykorzystanie przewodów wodociągowych zmniejsza się, co z kolei przyczynia się do wydłużenia czasu przepływu wody, szczególnie przez przewody magistralne. Niski stopień wykorzystania sieci wodociągowej przyczynia się także do niekorzystnych zmian jakości doprowadzanej wody. Zmniejszenie ilości wody w sieci skutkuje zmniejszeniem prędkości jej przepływu i przyspieszeniem korozji rurociągów. W celu zniwelowania skutków zachodzących procesów MPWiK Mysłowice podejmuje niezbędne działania polegające na intensywnym płukaniu oraz zabezpieczaniu powierzchni rur powłokami ochronnymi. Taki stan sieci pośrednio wpływa na odbiorców korzystających z usług przedsiębiorstwa, ponieważ spadek zużycia wody powoduje wzrost kosztów produkcji wody, a co za tym idzie także wzrost opłat za usługi. Tendencja spadkowa zużycia wody to także trudności w prognozowaniu przyszłych potrzeb w zakresie zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków.

Sieć wodociągowa
Długość sieci wodociągowej, która aktualnie zaopatruje miasto w wodę to 316,4 km. W ostatnich latach zaprzestaje się rozbudowy sieci wodociągowej, co jest
związane z faktem, iż miasto posiada w zasadzie pełny system wodociągowy.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Mysłowicach podejmuje działania w celu stworzenia zcentralizowanego systemu obsługi zadań z zakresu zaopatrzenia w wodę na terenie jednej gminy. W tym celu sukcesywnie przejmuje sieci od administratorów i właścicieli sieci wodociągowej na obszarze miasta.

Aktualnie MPWiK zaopatruje miasto w wodę za pośrednictwem 321,4 km sieci wodociągowej, która w drodze negocjacji została przekazana na majątek Spółki przez Mysłowicką Spółdzielnię Mieszkaniową, Katowicki Holding Węglowy Mysłowice –Wesoła oraz Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach.

Z dniem 22.12.2009r nastąpiło ostateczne zakończenie procesu porządkowania spraw własnościowych infrastruktury technicznej, kiedy to została przekazana pozostała sieć wodociągowa będąca na majątku RPWiK w Katowicach, która na mocy porozumienia między gminami z 24.04. 2007 prawnie przysługiwała Mysłowicom.

W strukturze materiałowej sieci wodociągowej dominującym materiałem wykorzystawanym w budowie sieci wodociągowej jest stal. Długość sieci przewodów zbudowanych ze stali stanowi obecnie ponad połowę całkowitej długości przewodów. W praktyce rury stalowe zaliczone zostały do najbardziej awaryjnych wodociągów, dlatego obecnie MPWiK Mysłowice w ramach trwających inwestycji zastępuje się je rurami PE.

Sieć wodociągowa zbudowana z polietylenu stanowi prawie 40% całkowitej długości sieci. Przewody wykonane z tworzyw sztucznych występują głównie w północnej części miasta i obejmują głównie ulice B. Świerczyny, Mikołowska, Janowska, 1000 - lecia Państwa Polskiego. W sieć polietylenową wyposażone są również: północna część dzielnicy Dziećkowice, okolice ulicy M. Reja i ulicy Cmentarnej w Brzezince, część sieci w dzielnicy Stara Wesoła oraz niektóre ulice na obszarze Wesołej, Krasowy i Morgi. Wśród innych materiałów tworzących sieć wodociągową miasta Mysłowice wymienić należy: żeliwo, PCW i azbestocement.

W strukturze wiekowej przewodów wodociągowych dominują sieci najmłodsze w przedziale wiekowym do 10 lat, oraz sieci najstarsze powyżej 40 lat. Najstarsze przewody zlokalizowane są głównie w północnej części miasta. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Mysłowicach docelowo prze- znaczyło je do modernizacji.

Stan techniczny sieci wodociągowej i przyłączy na obszarze miasta jest niezadowalający. Rejestruje się bardzo wysoką awaryjność sieci.

Główne przyczyny awarii sieci wodociągowej na obszarze miasta to:

 • wady materiałowe (mikropęknięcia, zła jakość armatury);
 • błędy montażowe (niskie kwalifikacje i małe doświadczenie osób wykonujących rurociągi, brak lub nieprawidłowe zabezpieczenia antykorozyjne, słabe i złe uszczelnienia, niewłaściwe ułożenie przewodów, brak stabilnego podparcia armatury);
 • czynniki wewnętrzne takie jak: uderzenia hydrauliczne, obciążenia dynamiczne spowodowane ruchem samochodowym, agresywność wody, uderzenia hydrauliczne, warunki gruntowo-glebowe;
 • korozja, inkrustacja;


Gęstość zabudowy, duża ilość różnego typu uzbrojenia, ruch uliczny, występujące prądy błądzące oraz duży obszar miasta w znaczący sposób wpływają na ilość awarii
i ich trudniejsze usuwanie. Zły stan sieci wodociągowej to także efekt braku działań ze strony władz miasta w przeszłości. Przez kilka dziesięcioleci inwestycje w tej dziedzinie były wielokrotnie mniejsze niż rzeczywiste potrzeby, ponadto do budowy sieci wodociągowej wykorzystywano nienajlepszej jakości materiały.

Współcześnie na wzrost ilości awarii bardzo znaczący wpływ mają szkody górnicze. Na terenie miasta eksploatacje prowadzą kopalnie: KWK „Mysłowice”, KWK „Wieczorek”, KWK „Wesoła”.
Z reguły wpływ eksploatacji górniczej na sieć wodociągową poza wpływem ciśnienia wewnętrznego, obciążeń naziemnych i ruchu kołowego podlega także oddziaływaniom dodatkowych obciążeń zewnętrznych wynikających z deformacji powierzchni oraz poziomego odkształcenia gruntu.

Eksploatacja górnicza objawia się uszkodzeniami o charakterze korozyjnym, co związane jest z przemieszczaniem się rurociągu w gruncie i tarciem zewnętrznych powierzchni rurociągu z otaczającym materiałem gruntowym na skutek sił rozciągających i ściskających.

Jak ocenia MPWiK w Mysłowicach konieczną działalnością jest stopniowa modernizacja większości rurociągów na obszarze miasta, co dotyczy głównie wymiany rurociągów stalowych. Do wymiany sieci wodociągowej zakwalifikowano także przewody znajdujące się na terenie: osiedla Tuwima, osiedla na ulicy Świerkowej, osiedla Stokrotek, osiedla przy ulicy J. Kokota. Dobry stan techniczny posiada najmłodsza sieć wodociągowa, w której zastosowano rury polietylenowe.

Na obszarze miasta rejestruje się znaczne straty wody, co bezpośrednio związane jest z wysoką awaryjnością sieci.

Według danych MPWiK w Mysłowicach na taki stan wpływają następujące czynniki:

 • zły stan techniczny przestarzałej sieci wodociągowej (występującej głównie w północnej części miasta);
 • korozja rur stalowych powodująca bardzo trudne do wykrycia wycieki;
 • niepoprawne wskazania urządzeń pomiarowych;
 • nieszczelność armatury powodująca powstanie wycieków wody;
 • szkody górnicze;
 • kradzieże wody


Z chwilą powstania, MPWiK w Mysłowicach podejmuje działania zmierzające do ograniczenia strat wody, które polegają na:

 • wymianie najbardziej awaryjnych wodociągów,
 • lokalizowaniu wycieków i ich usuwaniu,
 • stosowaniu sprzętu usprawniającego lokalizacje miejsc występowania awarii i uszkodzeń.


Spadek sprzedaży wody oraz stosowana modernizacja i wymiana najbardziej awaryjnych wodociągów wpływa na zmniejszenie oraz stopniowe ograniczanie strat wody w sieci wodociągowej.

Aktualności

O Nas

Kontakt

Polityka prywatności

Formy płatności

Reklamacje i skargi

Godziny otwarcia

41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 10

Poniedziałek
7:00 - 17:00

Wtorek - Piątek
7:00 - 15:00

Zgłoś awarię

Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne

czynne całą dobę.

tel: 32 223-59-42