Jesteś tutaj: O Nas

O Nas

Dokładnie dnia 27 maja 2004 r. Rada Miasta Mysłowice podjęła uchwałę nr XXVIII/300/2004 w sprawie utworzenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o., w której 100-procentowy udział posiada jednostka samorządu gminnego. Celem utworzenia spółki była realizacja przedsięwzięcia pod nazwą „Gospodarka wodno-ściekowa w Mysłowicach”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Założeniem projektu było uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i poprawa stanu środowiska naturalnego na obszarze miasta Mysłowice oraz zmniejszenie różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej. Wykonanie zadania zostało podzielone na dwa etapy: KONTRAKT 03 obejmujący gospodarkę wodno-ściekową w północnej części Mysłowic oraz KONTRAKT 04 obejmujący gospodarkę wodno-ściekową w południowej części Mysłowic. Do czasu rozpoczęcia projektu brakowało systemu kanalizacyjnego zakończonego oczyszczalnią ścieków, a sieci wodociągowe były fragmentaryczne. Stając przed trudnym zadaniem stworzenia scentralizowanego systemu obsługi zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie jednej gminy, przedsiębiorstwo przystąpiło do działań umożliwiających realizację tego celu. Rozpoczęto od rozbudowy infrastruktury technicznej i wzbogacenia majątku firmy o kolejne urządzenia, aktywnie wykorzystując środki unijne. Miało to ułatwić realizację założonych przez przedsiębiorstwo celów, tj.:

  • spełnienie obowiązujących standardów ochrony środowiska w ramach Dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych 91/271/EWG oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z 8 lipca 2004 r. poprzez przekazanie ścieków z terenu miasta do oczyszczalni ścieków,
  • uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez dokonanie rozdziału sieci kanalizacyjnej na sanitarną i deszczową, a także budowa sieci kanalizacji na terenach nieskanalizowanych oraz połączenie sieci kanalizacyjnej w jeden wspólny system obejmujący cały obszar miasta Mysłowice,
  • redukcja zanieczyszczeń odprowadzanych do wód powierzchniowych oraz eliminacja szamb stanowiących duże zagrożenie dla wód podziemnych,
  • usprawnienie systemu zaopatrywania w wodę poprzez modernizacje sieci wodociągowych,
  • uporządkowanie kwestii prawnych dotyczących majątku związanego bezpośrednio z zadaniami realizowanymi w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,
  • zapewnienie usług wodno-kanalizacyjnych na terenie całego miasta,
  • podjęcie aktywnych działań polegających na przejmowaniu sieci wodociągowo-kanalizacyjnej od administratorów i właścicieli sieci,
  • osiągnięcie właściwej czystości wód, cieków wodnych i rzek na terenie Mysłowic.


Oficjalne rozpoczęcie inwestycji budowlanej polegającej na uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej w mieście datuje się na 29 maja 2008 r. W związku z powyższym pierwsze koparki pojawiły się na przełomie maja i czerwca 2008 r. w Mysłowicach-Brzezince, natomiast w połowie 2009 r. prace było widać niemal w każdej dzielnicy miasta. W ramach realizacji programu dokonano umownego podziału terenu miasta Mysłowice na dwa obszary, które przydzielono od odpowiednich – wspomnianych wyżej – kontraktów budowlanych. Zakres prac dla Kontraktu 03 obejmował zaprojektowanie, budowę oraz przekazanie w użytkowanie MPWiK około 34 000 m sieci kanalizacyjnej w części północnej Mysłowic, natomiast dla Kontraktu 04 zaprojektowanie i budowę nowej kanalizacji oraz rozdział istniejącej sieci ogólnospławnej na sanitarną i deszczową w części południowej.


Pierwsza siedziba firmy znajdowała się przy ul. Mikołowskiej, jednak przez wzgląd na budowanie firmy od podstaw, koniecznym było zatrudnienie wykwalifikowanych pracowników, przez co załoga firmy zwiększała się. Ponadto chcąc uniknąć wysokich kosztów wynajmu pomieszczeń Spółka w 2007 roku przeniosła się do budynku przy ulicy Fabrycznej, gdzie znajduje się do dzisiaj.


Należy także nadmienić, iż przez pierwsze 6 lat działalności Spółka nie była w posiadaniu żadnej sieci wodociągowej ani kanalizacyjnej, gdyż ich zarządcą było Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach. Dopiero dnia 4 lipca 2008 r. pomiędzy pięcioma gminami, w tym gminą Mysłowice, a Rejonowym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Katowicach zostało zawarte porozumienie w sprawie podziału RPWiK S.A., który miał nastąpić poprzez wydzielenie w strukturze przedsiębiorstwa zorganizowanych Zakładów. 26 sierpnia 2008 r. z 10.000.000 akcji o wartości 10 zł każda, stanowiących 100% akcji Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach S.A., Miasto Katowice przekazało ich część gminom, tj. Mysłowicom, Siemianowicom Śląskim, Imielinowi i Chełmowi Śląskiemu. Zawarto umowy darowizny, dzięki której Miasto Mysłowice otrzymało 344 633 akcji, tj. 3,4%, a następnie w wyniku umorzenia powyższych akcji wyodrębniono zorganizowaną część przedsiębiorstwa. 1 stycznia 2010 r. gminy otrzymujące Zakłady przekazały je do powstałych na swoim terenie spółek komunalnych. W ten sposób MPWiK sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach przejęło od katowickiego podmiotu, znajdującą się w granicach Mysłowic sieć wodociągową i kanalizacyjną oraz bazę przy ulicy Sułkowskiego. Od wtedy też przedsiębiorstwo w miarę możliwości zaczęło kupo-wać nowoczesny, specjalistyczny sprzęt do wykonywania prac.


Wraz z upływem roku 2010, na który przewidziane było zakończenie największej inwestycji ekologicznej w dziejach miasta pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Mysłowicach”, w użytkowanie zostało przekazane ponad 20 km wymienionej sieci wodociągowej, 144 936 mb kanalizacji sanitarnej oraz 9 816 mb kanalizacji deszczowej. Pozwoliło to na podłączenie do nowo wybudowanej kanalizacji ok. 12 tys. mieszkańców oraz jej uporządkowanie dla pozostałych mieszkańców. W ramach projektu wybudowano również 31 przepompowni ścieków, które objęte zostały nowoczesnym systemem monitoringu. Podsumowując można stwierdzić, iż zostały spełnione założenia projektu polegające na modernizacji sieci wodociągowej, rozbudowie i budowie sieci kanalizacyjnej na terenach nieskanalizowanych oraz stworzeniu spójnego systemu kanalizacyjnego odprowadzającego ścieki z całego miasta.


Na przełomie 2011 i 2012 r. rozpoczęto restrukturyzację przedsiębiorstwa. Firma podjęła działania mające na celu zmniejszenie wydatków związanych ze stratami, jakie ponosi na wodzie. Aby to osiągnąć, rozpoczęto intensywne prace remontowe sieci wodociągowych, dodatkowo w połowie 2013 roku rozszerzono monitoring na studnie zakupowe, dzięki któremu możliwe stało się określenie różnic pomiędzy zakupioną a sprzedaną ilością wody w danym rejonie, a tym samym sprawne kierowanie brygadą, której celem jest zdiagnozowanie przyczyn i lokalizacji wycieków.


Należy również wspomnieć, że w 2013 roku działalność miejskiego przedsiębiorstwa uległa rozszerzeniu o remonty dróg miejskich. Obecnie odtwarzane są również odcinki nawierzchni stanowiące zaszłości z lat poprzednich. Sprawne prowadzenie prac stało się możliwe dzięki podjęciu przez Radę Miasta Mysłowice w dniu 28 marca 2013 r. uchwały w sprawie wyrażenia zgody na połączenie spółek komunalnych, tj. Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji z Miejskim Przedsiębiorstwem Ulic i Mostów z siedzibą w Mysłowicach. Przejęcie wyspecjalizowanej kadry i sprzętu w zakresie odtwarzania nawierzchni umożliwiło redukcję kosztów związanych z naprawą dróg i tym samym wzrost ilości odtworzonych miejsc. W tym samym roku, w części miasta rozpoczęto również radiowy odczyt wodomierzy, który skraca czas odczytu, eliminuje ewentualne błędy wizualnego odczytu, a ponadto nie wymaga obecności odbiorcy.


W 2014 r. rozpoczęto inwentaryzację sieci wodno- kanalizacyjnych poprzez uporządkowanie dokumentacji w oparciu o stan faktyczny oraz naniesienie zmian na mapę w formie elektronicznej. W perspektywie czasu zracjonalizuje to czas realizowanych inwestycji oraz zminimalizuje częstotliwość występowania niespodziewanych zjawisk. Spółka od roku 2014 stale realizuje szereg inwestycji mających na celu poprawę jakości świadczonych usług. Priorytetem jest ulepszenie infrastruktury sieciowej oraz pozyskiwanie niezbędnych narzędzi, które ułatwią realizację tego celu, co pozwoli na skuteczniejsze wykonywanie zadania publicznego, jakim jest dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. Wszystkie inwestycje realizowane są z wykorzystaniem zarówno środków własnych, jak i zewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem pieniędzy pozyskiwanych z WFOŚiGW w Katowicach. Inwestycje zrealizowane z uwzględnieniem funduszy pozyskanych z WFOŚiGW w Katowicach to między innymi: wymiana sieci wodociągowej z przyłączami w ulicy Wiosny Ludów, wymiana sieci wodociągowej w ulicach Kosztowskiej, Zachęty, Łokietka, Nowowiejskiego, Jesionowej czy rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Mysłowicach obejmująca ulicę Łączną, Kościelną, Morgowską-Jedności, Dolną, Migdałową czy Ziętka.


Mając na względzie sprawne funkcjonowanie spółki, w 2015 r. zmianie uległa jej struktura organizacyjna. Dążąc do zminimalizowania kosztów prowadzenia działalności, wyodrębniony został Samodzielny Oddział Wykonania Inwestycji, co umożliwiło częściowe uniezależnienie się od podmiotów zewnętrznych w trakcie realizacji procesów inwestycyjnych oraz Sekcja Projektowa, której jednym z głównych zadań jest zaprojektowanie inwestycji ujętych w planach modernizacji i rozbudowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej MPWiK na terenie miasta Mysłowice. W przypadku zatwierdzenia przez Radę Miasta Mysłowice w 2016 r. „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych” oraz uzyskania dofinansowania, przewidziane są realizacje kolejnych inwestycji, które planowane są na lata 2016 -2020.


Dzięki realizowanym inwestycjom rozwojowym spółka nieustannie dąży do polepszenia relacji pomiędzy przedsiębiorstwem a odbiorcami usług. Aktualnie funkcjonuje usługa powiadamiania sms-em o awariach i przerwach w dostawie wody, jednak wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i przedsiębiorców w najbliższym czasie planowane jest wprowadzenie około dwudziestu e-usług, co umożliwi załatwianie wielu spraw drogą elektroniczną. Przedsiębiorstwo zamierza wprowadzić system oparty o elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (eBOK) i elektroniczny Obieg Dokumentów (eOD), który umożliwi między innymi uzyskanie bieżących informacji na temat płatności, awarii, planowanych przerw w dostawie wody, a także składanie wniosków, reklamacji, zamówień oraz zleceń. W związku z powyższymi planami dnia 30 września 2015 r. został złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego wniosek w konkursie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego pod nazwą „Cyfrowe Śląskie”, dzięki któremu możliwe będzie uzyskanie dofinansowania na powyższe przedsięwzięcie ze środków unijnych.
Mając świadomość, że realizowanie nowych celów jest możliwe tylko przy aktywnym udziale i współpracy władz Miasta, Zarządu i całej załogi przedsiębiorstwa oraz Wykonawców prac budowlanych, w imieniu wszystkich pracowników zapewniamy, że nasze Przedsiębiorstwo jako wiodący dostawca usług w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, dołoży wszelkich starań do osiągnięcia i utrzymania wysokiego poziomu i jakości w zakresie realizowanych zadań na terenie miasta Mysłowice.

Aktualności

O Nas

Kontakt

Polityka prywatności

Formy płatności

Reklamacje i skargi

Godziny otwarcia

41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 10

Poniedziałek
7:00 - 17:00

Wtorek - Piątek
7:00 - 15:00

Zgłoś awarię

Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne

czynne całą dobę.

tel: 32 223-59-42