Jesteś tutaj: Aktualności Ogłoszenia

Ogłoszenia

Postępowanie przetargowe PS/01/08/2022 – zbycie nieruchomości

Zbycie zbędnego składnika majątku

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach

zaprasza do przetargu ustnego nieograniczonego, którego przedmiotem jest sprzedaż nieruchomości zlokalizowanej przy ulicy Oświęcimskiej 52 w Mysłowicach.

Opis nieruchomości

Oferujemy do sprzedaży nieruchomość zabudowaną zlokalizowaną w Mysłowicach przy ulicy Oświęcimskiej 52, posiadającą księgę wieczystą nr KA1L/00036703/2, która obejmuje prawo własności gruntu (działka nr 1629/4 o powierzchni 4 637 m2) wraz z własnością budynków (o powierzchni użytkowej 930,0 m2).

Teren uzbrojony (woda, prąd), dojazd asfaltowy. Cały teren ogrodzony jest płotem z prefabrykatów betonowych, brama wjazdowa przystosowana jest dla dużych aut ciężarowych. Na działce znajduje się murowany parterowy budynek biurowo–warsztatowo–magazynowy w zwartej zabudowie w kształcie litery L. Wyposażony m.in. w wodę, kanalizację, prąd. Bardzo dobre położenie działki, bliska odległość od centrum. Idealna lokalizacja dla firm i osób prywatnych mających na celu rozwój firmy
i przeprowadzenie inwestycji. Bezpośrednie otoczenie stanowią obiekty usługowe oraz produkcyjne i handlowe. Bliska odległość ważnych szlaków komunikacyjnych sprzyja prowadzeniu inwestycji.

Cena

Cena wywoławcza :

Wynosi: 968 000,00 zł

Obciążenia nieruchomości

Brak

Wadium

Wadium w wysokości: 96 800,00 zł należy wnieść najpóźniej do dnia 26.09.2022 do godziny 24: 00.

Wadium może być wniesione w postaci:

a) gwarancji bankowej
b) gwarancji ubezpieczeniowej
c) gotówce - przelewem

Konto do wpłaty wadium:

BOŚ S.A. O/M-ce numer: 93 1540 1128 2011 7080 1420 0001 w tytule należy wpisać: wadium PS/01/08/2022.

W przypadku wnoszenia wadium w gwarancjach oryginał należy złożyć w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. 41-404 Mysłowice ul. Fabryczna 10
w sekretariacie Zarządu najpóźniej do dnia 26.09.2022 r. do godziny 15:00.

W przypadku wpłaty wadium przelewem na rachunek bankowy, wadium uznaje się za wniesione w terminie, w którym wpłata zostanie uznana na rachunku MPWiK.

Termin i miejsce przetargu ustnego:

30 września godz. 12:00

Siedziba Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Mysłowicach, ul. Fabryczna 10, I piętro, sala 103.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w walucie polskiej najpóźniej na cztery dni robocze przed datą przetargu przelewem na rachunek bankowy wskazany w ogłoszeniu
o przetargu.

Wadium ustalane jest w wysokości 10% ceny wywoławczej.

Przed przystąpieniem do przetargu każdy uczestnik winien:

a) przedłożyć komisji przetargowej pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem nieruchomości oraz Regulaminem sprzedaży nieruchomości, wg wzoru przygotowanego przez Spółkę (Załącznik Nr 1 do Regulaminu);

b) okazać komisji przetargowej dokument tożsamości i umożliwić jego protokolarne oględziny;

c) w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów uczestnik przetargu winien przedłożyć aktualny wypis
z właściwego rejestru (KRS, CEIDG) wystawiony nie później niż 1 m-c przed wyznaczonym terminem przetargu, stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność, jeżeli działa przez pełnomocnika oraz dowód osobisty osoby reprezentującej;

d) dokumenty wymienione w punktach powyżej winny być złożone co najmniej na pół godziny przed przetargiem.

Oferty ustne należy składać podczas licytacji poprzedzając je podniesieniem ręki, niezwłocznie po podaniu przez Przewodniczącego komisji przetargowej do wiadomości uczestniczących w licytacji przedmiotu przetargu oraz jego ceny wywoławczej i minimalnej wysokości postąpienia. Zaoferowana cena przestaje wiązać, gdy inny oferent podczas licytacji, przed ustaniem postąpień, zaoferował wyższą cenę.

Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która wygrała przetarg.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone w wysokości nominalnej na wskazane przez nich rachunki bankowe niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu dla nich przetargu wynikiem negatywnym. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, zostanie przez sprzedającego zawiadomiony po jego zakończeniu o terminie zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz Regulaminem Sprzedaży Nieruchomości należących do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o.

W celu zapoznania się z warunkami sprzedaży nieruchomości pobierz: regulamin oraz oświadczenie


Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Mysłowice

posiada na sprzedaż poniższe maszyny oraz urządzenia


Mikrostacja z wyposażeniem / zbiornik dozujący paliwo ON.

Posiadamy ocenę techniczno - wartościową wykonaną przez Centrum Rzeczoznawców Motoryzacyjnych i Maszynowych.

Cena brutto 10 800,00 zł

Wystawiamy fakturę VAT.

- stan techniczny bardzo dobry
- producent X-track P.P.U ,,OMEGA” Gdańsk
- kolor szaro-czerwony
- rok produkcji 2016
- typ/model zbiornika BFM05000GY – PRE03
- naziemny zbiornik dwu płaszczowy
- temperatura dopuszczalna °C / -30 / 50
- pojemność nominalna 5000 L

PARAMETRY TECHNICZNE POMPY / PRZEPŁYWOMIERZA

- producent PIUSI S.p.A / Włochy
- obroty ( rpm ) 2900
- wydajność pompy (l/min.) 79
- ciśnienie robocze (bar) 3,4
- kod przepływomierza F00472A00
- wydajność przepływomierza (l/min) 100
- wymiary zewnętrzne ( dł. x szer. x wys. ) 2890 x 2230 x 2340


Agregat Prądotwórczy ESE 6000 BS.

Posiadamy ocenę techniczną / wartościową wykonaną przez Centrum Rzeczoznawców Motoryzacyjnych i Maszynowych.

Stan dobry w ciągłej eksploatacji

Cena brutto 1350,00 zł


Stopa Wibracyjna BS 600

Posiadamy ocenę techniczną / wartościową wykonaną przez Centrum Rzeczoznawców Motoryzacyjnych i Maszynowych.

Stan dobry w ciągłej eksploatacji

Cena brutto 2550,00 zł


Kontakt w sprawie sprzętu oraz pojazdów: od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 14:00
Telefony kontaktowe: 539-864-890


Aktualności

O Nas

Kontakt

Polityka prywatności

Formy płatności

Reklamacje i skargi

Godziny otwarcia

Poniedziałek
7:00 - 17:00

Wtorek - Piątek
7:00 - 15:00

Zgłoś awarię

Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne

czynne całą dobę.

tel: 32 223-59-42