Bieżące przetargi

Działy

 • Postępowanie ZO/03/02/2018 „Dostawa środków czystości dla MPWiK Mysłowice”

  8 lutego 2018 r.
  ZO/03/02/2018

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach, informuje o uruchomieniu procedury wyłonienia Wykonawcy postępowania o nr sprawy ZO/03/02/2018 pn. „Dostawa środków czystości dla MPWiK Mysłowice” w trybie zapytania ofertowego, prowadzonego przy wykorzystaniu platformy Proebiz. Aby wziąć udział w niniejszym postępowaniu proszę o kontakt e-mail: jkania@mpwikmyslowice.pl wraz z podaniem następujących danych:

  nazwa firmy:

  nr NIP:

  osoba do kontaktu (imię i nazwisko):

  e-mail:

  telefon kontaktowy:

  Państwa dane zostaną wprowadzone do bazy platformy i jednocześnie otrzymacie Państwo zaproszenie z kodem dostępu umożliwiającym pobranie dokumentów.

  Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych.

  321_SWZ
  321_1-Szczegolowy-opis-przedmiotu-zamowienia
  321_2-Umowa
  321_3-o-niepodleganiu-wykluczeniu
  321_4-oswiadczenie-o-niekaralnosci
  321_5-spelnienie-warunkow-udzialu
  321_6-formularz-ofertowy

  321_odpowiedz-na-pytania-3

 • Postępowanie ZO/02/02/2018 „Kompleksowa usługa konwoju, monitoringu systemu napadu i włamań oraz interwencje w sytuacjach nadzwyczajnych”

  7 lutego 2018 r.

  Postępowanie ZO/02/02/2018

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach, informuje o uruchomieniu procedury wyłonienia Wykonawcy postępowania o nr sprawy ZO/02/02/2018 pn: „Kompleksowa usługa konwoju, monitoringu systemu napadu i włamań oraz interwencje w sytuacjach nadzwyczajnych” w trybie zapytania ofertowego, prowadzonego przy wykorzystaniu platformy Proebiz. Aby wziąć udział w niniejszym postępowaniu proszę o kontakt e-mail: jkania@mpwikmyslowice.pl wraz z następującymi danymi:

  nazwa firmy:

  nr NIP:

  osoba do kontaktu (imię i nazwisko):

  e-mail:

  telefon kontaktowy:

  Państwa dane zostaną wprowadzone do bazy platformy i jednocześnie otrzymacie Państwo zaproszenie z kodem dostępu umożliwiającym pobranie dokumentów.

  Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych.

  349_SWZ
  349_1-szczegolowy-opis-przedmiotu-zamowienia
  349_1A-wykaz-pkt-monitorgu
  349_2-Umowa
  349_3-o-niepodleganiu-wykluczeniu
  349_4-oswiadczenie-o-niekaralnosci
  349_5-spelnienie-warunkow-udzialu
  349_6-formularz-ofertowy

 • Zapytanie ofertowe na sporządzenie operatu szacunkowego w zakresie sieci kanalizacji deszczowej MPWiK sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach

  1.12.2017 r.

  Przedmiot zapytania: wycena usługi sporządzenia operatu szacunkowego w zakresie sieci kanalizacji deszczowej – Etap II. W załączeniu - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wraz z mapami posadowienia sieci będącej przedmiotem wyceny.

  Celem wyceny ww. sieci jest jej sprzedaż.

  Wymagania od Wykonawcy:

  1. Wykonanie z należytą starannością w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia zapytania ofertowego (od października 2017 r.), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie - co najmniej 5 usług z zakresu wyceny urządzeń służących do odprowadzania wód opadowych (kanalizacja deszczowa) lub podobnych (pozostałe urządzenia wodociągowe lub kanalizacyjne). Wykaz posiadanego doświadczenia należy przesłać w formie tabeli zawierającej nazwę zamawiającego i jej jego adres, dane osoby kontaktowej podmiotu objętego zleceniem, rodzaj wycenianych urządzeń, ich wartość.

  2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, w szczególności uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego określone w ustawie z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) –załączenie stosownych uprawnień (kserokopia)

  3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - prosimy do załączenie stosownego oświadczenia.

  Załączniki:
  256_Sieci-deszczowe-etap-II-cz-1
  256_Sieci-deszczowe-etap-Ii-cz-2
  256_Zestawienie-ulic-do-wyceny-etap-II

  Prosimy o przedstawienie oferty cenowej netto.

  Termin związania ofertą: minimum 30 dni.

  Termin składania ofert: 06.12.2017 r. godz. 12.00.

  Termin realizacji zamówienia 30 dni od otrzymania zlecenia.

  Termin płatności 30 dni od dotrzymania faktury VAT.

  Forma składania ofert: pisemna; należy przesłać pocztą lub złożyć w biurze podawczym Zamawiającego: ul. Fabryczna 10, 41-404 Mysłowice

  Pytania kierować na adres: jganczorz@mpwikmyslowice.pl

 • W nawiązaniu do zapytania ofertowego na sporządzenie operatu szacunkowego dla separatorów substancji ropopochodnych z dnia 21.11.2017 r. prosimy o:

  - Odnośnie pkt. 3 proszę o załączenie stosownego oświadczania

  - Odnośnie pkt. 2 załączenie kserokopii posiadanych uprawnień

 • Zapytanie ofertowe na sporządzenie operatu szacunkowego dla separatorów substancji ropopochodnych zgodnie z załączoną listą

  Celem wyceny ww. sieci jest jej sprzedaż.

  Wymagania od Wykonawcy:

  1. Wykonanie z należytą starannością w ciągu ostatnich trzech lat
  przed dniem wszczęcia zapytania ofertowego (od października 2017 r.), a
  jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie - co
  najmniej 5 usług z zakresu wyceny urządzeń służących do odprowadzania wód
  opadowych (kanalizacja deszczowa) lub podobnych (pozostałe urządzenia
  wodociągowe lub kanalizacyjne). Wykaz posiadanego doświadczenia należy
  przesłać w formie tabeli zawierającej nazwę zamawiającego i jej jego adres,
  dane osoby kontaktowej podmiotu objętego zleceniem, rodzaj wycenianych
  urządzeń, ich wartość.

  Zapytanie ofertowe na sporządzenie operatu szacunkowego dla separatorów substancji ropopochodnych zgodnie z załączoną listą - czytaj więcej

 • Zapytanie ofertowe na sporządzenie operatu szacunkowego w zakresie sieci kanalizacji deszczowej oraz separatorów MPWiK sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach

  13-11-2017

  Przedmiot zapytania:
  wycena usługi sporządzenia operatu szacunkowego w zakresie sieci kanalizacji deszczowej oraz separatorów. W załączeniu - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wraz z mapami posadowienia sieci będącej przedmiotem wyceny.

  Wymagania od Wykonawcy:

  1. Wykonanie z należytą starannością w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia zapytania ofertowego (od października 2017 r.), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie - co najmniej 5 usług z zakresu wyceny urządzeń służących do odprowadzania wód opadowych (kanalizacja deszczowa) lub podobnych (pozostałe urządzenia wodociągowe lub kanalizacyjne). Wykaz posiadanego doświadczenia należy przesłać w formie tabeli zawierającej nazwę zamawiającego i jej jego adres, dane osoby kontaktowej podmiotu objętego zleceniem, rodzaj wycenianych urządzeń, ich wartość.

  2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, w szczególności uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego określone w ustawie z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.).

  3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

  Załączniki:
  521_Wielka-Skotnica-1
  521_Wielka-Skotnica-2
  521_Wielka-Skotnica-3
  521_Swierczyny
  521_Sowinskiego
  521_Sosnowiecka
  521_Obrzezna-Polnocna
  521_Moniuszki-1
  521_Moniuszki-2
  521_Kolejowa
  521_Kilinskiego
  521_Jabloniowa
  521_deszczowka-do-wyceny-ETAP-I

  Prosimy o przedstawienie oferty cenowej netto.

  Termin związania ofertą: minimum 30 dni.

  Termin składania ofert: 17.11.2017 r. godz. 12.00.

  Przedłużenie terminu składania ofert do 20.11.2017 r. godz. 13:00
  521_przedluzenie-terminu-skladania-ofert

  Termin realizacji zamówienia: 30 dni.

  Forma składania ofert: pisemna. Należy przesłać pocztą lub złożyć w biurze podawczym Zamawiającego: ul. Fabryczna 10, 41-404 Mysłowice

  Pytania kierować na adres: jganczorz@mpwikmyslowice.pl

 • Zapytanie ofertowe PZP/2691/2017 - sprzątanie i utrzymanie czystości w budynku administracyjno-technicznym MPWiK sp. z o.o.

  14.09.2017 r.

  Zapytanie ofertowe PZP/2691/2017 - sprzątanie i utrzymanie czystości w budynku administracyjno-technicznym MPWiK sp. z o.o.

  Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Mysłowice ul. Fabryczna 10

  Przedmiot zapytania: sprzątanie i utrzymanie czystości w budynku administracyjno-technicznym MPWiK sp. z o.o. przy ul. Sułkowskiego 3A w Mysłowicach

  Prosimy o przedstawienie oferty cenowej na usługę sprzątania i utrzymania czystości w budynku administracyjno-technicznym MPWiK sp. z o.o. przy ul. Sułkowskiego 3A w Mysłowicach.

  Okres obowiązywania umowy: 1 rok

  Ofertę w formie pisemnej proszę przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail mpwik@mpwikmyslowice.pl do dnia 22.09.2017 r. W razie dodatkowych pytań, w szczególności umówienia się na wizję lokalną budynku, proszę o kontakt z Panem Markiem Grabka pod nr tel. 509 654 210.

  W ofercie proszę o podanie miesięcznego wynagrodzenia netto/brutto.

  W załączeniu - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
  403_SZCZEGOLOWY-OPIS-PRZEDMIOTU-ZAMOWIENIA

 • Zapytanie ofertowe nr PZ/2687/2017 - badanie sprawozdania finansowego za 2017 r. i 2018 r.

  14-09-2017

  Zapytanie ofertowe nr PZ/2687/2017 - badanie sprawozdania finansowego za 2017 r. i 2018 r.

  Szanowni Państwo,
  niniejszym zapraszamy do składania w celu wyboru biegłego rewidenta dla zbadania sprawozdania finansowego jednostki za rok 2017 i 2018.

  Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., ul. Fabryczna 10, 41- 404 Mysłowice

  Przedmiot: Badanie sprawozdania finansowego jednostki za rok 2017 i 2018, zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 6.06.2017 r. poz. 1089 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz . U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.)

  W ofercie prosimy umieścić cenę netto i brutto badania za 2017 r. i 2018 r. i cenę łączną netto i brutto. Prosimy także o podanie numeru uprawnień biegłego rewidenta.

  Prosimy o składanie ofert w formie pisemnej w biurze podawczym w siedzibie Zamawiającego przy ul. Fabrycznej 10 w Mysłowicach lub drogą mailową na adres mpwik@mpiwkmyslowice.pl do dnia 22 września 2017 r. do godz. 13.00.

  Pytania prosimy kierować na adres e-mail: jganczorz@mpwikmyslowice.pl.

 • Zapytanie ofertowe nr PZP/2641/2017 - przewiert sterowany w ul. Białobrzeskiej w Mysłowicach

  11-09-2017

  Szanowni Państwo,

  Jesteśmy zainteresowani otrzymaniem oferty na następującą usługę:

  Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., ul. Fabryczna 10, 41-404 Mysłowice

  Przedmiot: przewiert sterowany na długości ok. 1000 mb oraz tłoczenie rury o średnicy DN 160 mm PE w Mysłowicach przy ul. Białobrzeskiej, w związku z realizowaną tam inwestycją budowy sieci wodociągowej, w terenie zielonym utwardzonym oraz w jezdni asfaltowej z podziałem 60/40.

  Zamawiający zobowiązuje się do zrealizowania wykopów pod komory przewiertowe oraz wykopów kontrolnych, zgrzewania rury o średnicy DN 160 mm PE na odcinku wykonywania robót, dostarczenia wszelkich niezbędnych materiałów budowlanych potrzebnych przy realizacji niniejszej usługi.

  Terminy: wykonanie robót do 10.10.2017 r.; rozpoczęcie robót nie wcześniej 17.09.2017 r.; prace wykonywane zgodnie z ustalonym z Zamawiającym harmonogramem

  Wykonawca, który złoży najkorzystniejsza ofertę, zostanie zaproszony do negocjacji i podpisania umowy. W załączeniu przesyłam wzór umowy do niniejszego zamówienia:
  392_MPWiK-umowa-na-roboty-bezwykopowe-Bialobrzeska

  Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto za 1 mb przewiertu, a także termin związania ofertą. Do oferty należy także załączyć opłaconą polisę wraz z dowodem zapłaty składki ubezpieczeniowej, w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

  Projekt budowany inwestycji oraz mapa z proponowanymi miejscami wykopów kontrolnych oraz komór przewiertowych do wglądu.

  Oferty w formie pisemnej należy złożyć w biurze podawczym w siedzibie zamawiającego przy ul. Fabrycznej 10 w Mysłowicach lub przesłać jej skan na adres jganczorz@mpwikmyslowice.pl do dnia 15.09.2017 r. do godz. 12.00

  Bardzo proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego zapytania.

  W przypadku pytań, proszę o kontakt mailowy.

 • Zapytanie ofertowe o nr PZP/2659/2017

  08-09-2017

  Niniejszym zapraszamy do składania ofert w następującym przedmiocie: wycena 49% udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. o. o. z siedzibą w Mysłowicach.

  Cel wyceny to określenie wartości rynkowej na potrzeby sprzedaży (zbycia) 49% udziałów Spółki stanowiących własność Gminy Miasta Mysłowice.

  Wycena powinna być sporządzona w oparciu o trzy podejścia stosowane w wycenie przedsiębiorstw, a mianowicie:

  - podejście majątkowe - w metodzie wartości skorygowanych aktywów netto WSAN,
  - podejście dochodowe - w metodzie zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF,
  - podejście porównawcze.

  Oferty w formie pisemnej należy złożyćw biurze podawczym w siedzibie Zamawiającego przy ul. Fabrycznej 10 w Mysłowicach lub skanem drogą e-mail na adres mpwik@mpwikmyslowice.pl do dnia 22.09.2017 r. do godz. 12.00. W ofertach prosimy o wskazanie terminu ważności oferty. Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę (cena), zostanie zaproszony do negocjacji i podpisania umowy.

  Informujemy, że ostateczny termin składania ofert na ww. postępowanie został wydłużony do dnia 29.09.2017 r. do godz. 12.00.

 • Przetarg ZP/01/08/17

  ZP/01/08/17

  PRZETARG "Sukcesywna dostawa armatury wodociągowo-kanalizacyjnej dla MPWiK sp. z o.o. w Mysłowicach"

  381_ZP-01-08-17-SIWZ
  381_Zalacznik-nr-1
  381_Zalacznik-nr-2
  381_Zalacznik-nr-3

  381_uniewaznienie-ZP-01-08-17

 • Przetarg ZP/02/08/17

  ZP/02/08/17

  PRZETARG "Dostawa materiałów sypkich dla MPWiK sp. z o.o. w Mysłowicach"

  378_ZP-02-08-17-SIWZ
  378_Zalacznik-nr-1-do-SIWZ
  378_Zalacznik-nr-2-do-SIWZ
  378_Zalacznik-nr-3-do-SIWZ

  378_uniewaznienie-ZP-02-08-17

 • Zapytanie ofertowe ZO/03/08/17

  ZO/03/08/17

  ZAPYTANIE OFERTOWE "Sukcesywna dostawa nowych wodomierzy z możliwością odczytu radiowego dla MPWiK sp. z o.o. w Mysłowicach"

  457_ZO-03-08-17-ZAPYTANIE-OFERTOWE
  457_Zalacznik-nr-1
  457_Zalacznik-nr-2
  457_Zalacznik-nr-3

  457_wybor-wykonawcy-ZO-03-08-17
  457_uniewaznienie-ZO-03-08-17

 • Zapytanie ofertowe ZO/01/06/17

  2 czerwca 2017 r.

  ZO/01/06/17

  Zapytanie ofertowe pn. "Sukcesywna dostawa wodomierzy nowych z możliwością odczytu radiowego dla MPWiK Mysłowice".

  456_ZO-01-06-17
  456_Zalacznik-nr-1
  456_Zalacznik-nr-2
  456_Zalacznik-nr-3
  456_zmiana-ZO-01-06-17

  456_uniewaznienie-ZO-01-06-17

 • Przetarg ZP/02/05/17

  24-05-2017

  ZP/02/05/17

  PRZETARG "Sukcesywna dostawa armatury wodociągowo-kanalizacyjnej dla MPWiK sp. z o.o. Mysłowice".

  498_SIWZ-ZP-02-05-17
  498_Zalacznik-nr-1
  498_Zalacznik-nr-2
  498_Zalacznik-nr-3
  498_pytania-i-odpowiedzi-ZP-02-05-17

  498_uniewaznienie-ZP-02-05-17

 • Zapytanie ofertowe ZO/03/05/17

  18-05-2017

 • Zapytanie ofertowe ZO/06/04/17

  25-04-2017

  ZO/06/04/17

  Zapytanie ofertowe pn.: "Wykonywanie usług dezynsekcji i deratyzacji w zakresie urządzeń wod.-kan."

  488_zapytanie-ofertowe-ZO060417
  488_Zalacznik-nr-1-Formularz-ofertowy
  488_pytania-i-odpowiedzi-ZO-06-04-17

  Wybór oferty
  488_najkorzystniejsza-oferta

 • ZP/03/04/17 PRZETARG "Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach"

  07-04-2017

  ZP/03/04/17
  PRZETARG "Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach"

  SIWZ_ZP_03_04_17.pdf
  Załącznik 1b_do SIWZ.xls
  482_pytania-i-odpowiedzi

  Wybór oferty
  482_wybor-najkorzystniejszej-oferty

 • Zapytanie ofertowe ZO/02/04/17

 • Zapytanie ofertowe ZO/04/03/17

  27 marca 2017 r.
  ZO/04/03/17

  ZAPYTANIE OFERTOWE "Wykonanie usługi dezynsekcji i deratyzacji w zakresie urządzeń wod.-kan.".

  267_ZO-04-03-17
  267_Zalacznik-nr-1-Formularz-ofertowy
  267_ZO-04-03-17-odpowiedz-na-pytanie

  267_uniewaznienie-ZO-04-03-17Wyszukiwarka