Bieżące przetargi

Działy

 • Badania okresowe, kontrolne I wstępne dla pracowników MPWiK Sp. Z o.o. - ZO/02/07/2020

  Aktualizacja 31.07.2020 r.

  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. „Badania, okresowe, kontrole i wstępne dla pracowników MPWiK sp. z .o.o.” zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert (100% cena) oraz wymaganiami Zamawiającego, za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy:

  Fundacja „Unia Bracka” ul. Kokota 172, 41-711 Ruda Śląska NIP: 954-13-02-823

  Aktualizacja 22.07.2020 r.

  Pytania i odpowiedzi

  Zamawiający informuje o otrzymanych drogą e-mailową w dniu 21.07.2020 r. zapytaniach oraz o udzielonych na nie wyjaśnieniach.

  Pytanie 1. W związku z zapisami pkt IV Załącznika nr 1 do SWZ, to jest wystąpieniem czynników biologicznych, wskazujących na konieczność wykonania szczepień ochronnych, czy Wykonawca będzie zobowiązanych do szczepienia pracowników Zamawiającego szczepionką przeciw WZW typu A, tężcowi i durowi brzusznemu i innych? Jeżeli tak, to, czy Zamawiający uznaje, że ze względu na brak możliwości oszacowania kosztu szczepionek koszt szczepień będzie zgodny z aktualnym cennikiem Wykonawcy, obowiązującym w danym roku kalendarzowym?

  Odpowiedz: wykonawca nie będzie zobowiązany do szczepienia pracowników Zamawiającego.

  Pytanie 2. W kwestii przetwarzania danych w ramach realizacji zadań z zakresu medycyny pracy Urząd Ochrony Danych Osobowych stoi na stanowisku, że „Pracodawca i podstawowa jednostka służby medycyny pracy zawierając umowę działają niezależnie od siebie (każdy z nich samodzielnie ustala cele i środki przetwarzania danych osobowych), a zatem są oddzielnymi administratorami danych.” W związku z powyższym nie zachodzi potrzeba podpisywania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych do umowy w przedmiocie wykonywania badań profilaktycznych. Uwzględniając powyższe, czy Zamawiający wprowadzi odpowiednie zmiany do zapisów § 4 umowy oraz zrezygnuje z konieczności zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych?

  Odpowiedz: Tak, Zamawiający wprowadził odpowiednie zmiany do zapisów § 4 umowy oraz zrezygnuje z konieczności zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych.

  ___________________________________

  Badania okresowe, kontrolne I wstępne dla pracowników MPWiK Sp. Z o.o. - ZO/02/07/2020 - czytaj więcej

 • Remont pomp w pompowni - ZO/01/06/2020

  Aktualizacja 18.06.2020 r.

  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn: „Remont pomp w pompowni” został wyłoniony Wykonawca.

  Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert (100% cena,) oraz wymaganiami Zamawiającego, za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy:

  Pompax Sp. z .o.o. z siedzibą w Kłoda, ul. Przemysłowa 7a, 64-130 Rydzyna NIP: 695-001-80-38

  _______________________________

  Aktualizacja 17.06.2020 r.

  PYTANIA I ODPOWIEDZI

  Prowadząc postępowanie pn: „Remont pomp w pompowni”, do Zamawiającego w dniu 15.06.2020 r., droga e-mailową wpłynęło zapytanie.

  Treść pytania 1: Pompa AFP0841.A-M30/4 nr. 0321400

  ··Czy jesteście Państwo w stanie dosłać bardziej wyraźne zdjęcie tabliczki znamionowej ?

  Odpowiedz: nie posiadamy innego zdjęcia tabliczki znamionowej.

  Treść pytania 3: Proszę również o przełożenie terminu składania ofert o czas niezbędny do przygotowania dla Państwa odpowiedzi.

  Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert.

  _______________________________________________________

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Fabrycznej 10

  Zaprasza do złożenia oferty w prowadzonym w trybie zapytania ofertowego postępowaniu o nr ZO/01/06/2020 pn: „Remont pomp w pompowni.”

  Remont pomp w pompowni - ZO/01/06/2020 - czytaj więcej

 • Dostawa odzieży ochronnej - ZO/02/05/2020

  Aktualizacja 17.06.2020 r.

  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., zawiadamia,że w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn: „Dostawa odzieży ochronnej” został wyłoniony Wykonawca.

  Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny oferta Wykonawcy uzyskała 100 pkt. – w kryterium ceny oferta Wykonawcy uzyskała 60 pkt. na 60 pkt. możliwych, w kryterium jakości uzyskała 40 pkt. na 40 pkt. możliwych, oraz wymaganiami Zamawiającego, za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy:

  PHT Supon Sp. z .o.o., ul. Wiosny Ludów 34, 40-374 Katowice

  ________________________________________

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Fabrycznej 10

  Zaprasza do złożenia oferty w prowadzonym w trybie zapytania ofertowego postępowaniu o nr ZO/02/05/2020 sprawy o udzielenie zamówienia pn.:

  „Dostawa odzieży ochronnej”

  Dostawa odzieży ochronnej - ZO/02/05/2020 - czytaj więcej

 • Budowa sieci wodociągowej dla 3 zadań: Budowa sieci wodociągowej w ul. Powstańców, Budowa sieci wodociągowej w ul. Świerczyny, Budowa sieci wodociągowej w ul. Sobieskiego - ZO/08/04/2020

  Aktualizacja 11.05.2020 r.

  Unieważnienie postępowania

  Zamawiający unieważnia postępowanie zgodnie z art. 34 ust.1 lit. C) Regulaminu udzielania zamówień, gdyż cena najkorzystniejszej oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  ______________________________________________

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
  z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Fabrycznej 10

  Zaprasza do złożenia oferty w prowadzonym w trybie zapytania ofertowego postępowaniu
  o nr ZO/08/04/2020 sprawy o udzielenie zamówienia pn.:

  Budowa sieci wodociągowej dla 3 zadań: Budowa sieci wodociągowej w ul. Powstańców, Budowa sieci wodociągowej w ul. Świerczyny, Budowa sieci wodociągowej
  w ul. Sobieskiego

  Budowa sieci wodociągowej dla 3 zadań: Budowa sieci wodociągowej w ul. Powstańców, Budowa sieci wodociągowej w ul. Świerczyny, Budowa sieci wodociągowej w ul. Sobieskiego - ZO/08/04/2020 - czytaj więcej

 • Modernizacja pomp w pompowni (PB-1) ul. Wodna i (PBr) ul. Stoińskiego na pompy z wirnikiem śrubowo-odśrodkowym - ZO/01/05/2020

  Aktualizacja 26.05.2020 r.

  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. „Modernizacja pomp w pompowni (PB-1) ul. Wodna i (PBr) ul. Stoińskiego na pompy z wirnikiem śrubowo-odśrodkowym” został wyłoniony Wykonawca.

  Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert (100% cena,) oraz wymaganiami Zamawiającego, za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy:

  Hidrostal Polska Golanki 11A k/Płocka 09-452 Blichowo

  NIP: 774 278 63 76

  _____________________________________________________________

  Aktualizacja 12.05.2020 r.

  PYTANIA I ODPOWIEDZI

  Prowadząc postępowanie pn: „Modernizacja pomp w pompowni (PB-1) ul. Wodna i (PBr) ul. Stoińskiego na pompy z wirnikiem śrubowo-odśrodkowym”, do Zamawiającego w dniu 11.05.2020 r., droga e-mailową wpłynęło zapytanie.

  Treść pytania 1:

  informacje czy dopuszczacie Państwo rozwiązanie równoważne z rozwiązaniem z wirnikiem ContraBlock+. Rozwiązanie z wirnikiem śrubowo odśrodkowym wskazuje tylko na jednego producenta

  Odpowiedź:

  Nie, dopuszczamy tylko wirnik śrubowo - odśrodkowy.

  ______________________________________________________

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Fabrycznej 10

  Zaprasza do złożenia oferty w prowadzonym w trybie zapytania ofertowego postępowaniu o nr ZO/01/05/2020 pn: „Modernizacja pomp w pompowni (PB-1) ul. Wodna i (PBr) ul. Stoińskiego na pompy z wirnikiem śrubowo-odśrodkowym.”

  Modernizacja pomp w pompowni (PB-1) ul. Wodna i (PBr) ul. Stoińskiego na pompy z wirnikiem śrubowo-odśrodkowym - ZO/01/05/2020 - czytaj więcej

 • Odtworzenie nawierzchni drogowych po robotach wykonywanych przez MPWiK Sp. z .o.o. na sieci wodociągowej oraz na sieci kanalizacyjnej (awarie oraz planowane prace) na terenie gminy Mysłowice - PN/05/04/2020

  Aktualizacja 06.05.2020 r.

  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Odtworzenie nawierzchni drogowych po robotach wykonywanych przez MPWiK sp. z .o.o. na sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej (awarie oraz planowane prace) na terenie gminy Mysłowice” został wyłoniony Wykonawca.

  Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert (100% cena,) oraz wymaganiami Zamawiającego, za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy:

  Hydrogop Sp. z .o.o. ul. Tartaczna 20, 40-749 Katowice

  _______________________

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
  z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Fabrycznej 10
  ogłasza przetarg nieograniczony

  Przedmiot zamówienia PN/05/04/2020:

  „Odtworzenie nawierzchni drogowych po robotach wykonywanych przez MPWiK Sp. z .o.o. na sieci wodociągowej oraz na sieci kanalizacyjnej (awarie oraz planowane prace) na terenie gminy Mysłowice”

  Odtworzenie nawierzchni drogowych po robotach wykonywanych przez MPWiK Sp. z .o.o. na sieci wodociągowej oraz na sieci kanalizacyjnej (awarie oraz planowane prace) na terenie gminy Mysłowice - PN/05/04/2020 - czytaj więcej

 • Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej dla 3 lokalizacji: Budowa sieci wodociągowej w ul. Powstańców, Budowa sieci wodociągowej w ul. Świerczyny, Budowa sieci wodociągowej w ul. Sobieskiego - ZO/04/04/2020

  Aktualizacja 28.04.2020 r.

  Unieważnienie postępowania

  Zamawiający unieważnia postępowanie zgodnie z art. 34 ust.1 lit. A) Regulaminu udzielania zamówień, gdyż w prowadzonym postępowaniu nie wpłynęła żadna ważna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

  _________________________________

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Fabrycznej 10

  Zaprasza do złożenia oferty w prowadzonym w trybie zapytania ofertowego postępowaniu o nr ZO/04/04/2020 sprawy o udzielenie zamówienia pn.:

  Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej dla 3 lokalizacji: Budowa sieci wodociągowej w ul. Powstańców, Budowa sieci wodociągowej w ul. Świerczyny, Budowa sieci wodociągowej w ul. Sobieskiego.

  Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej dla 3 lokalizacji: Budowa sieci wodociągowej w ul. Powstańców, Budowa sieci wodociągowej w ul. Świerczyny, Budowa sieci wodociągowej w ul. Sobieskiego - ZO/04/04/2020 - czytaj więcej

 • „Wykonanie badań i realizacja opracowania, którego celem jest zakalikowanie odpadów zdeponowanych na działkach 2386/3, 2387/3, 2389/3, 2390/3, 2391/3, 2392/3 w Mysłowicach przy ulicy Bończyka, jako odpadów niebezpiecznych 17 05 03* lub innego niż niebezpieczne 17 05 04.” - ZO/02/04/2020

  Aktualizacja 16.04.2020 r.

  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. „Wykonanie badań
  i realizacja opracowania, którego celem jest zakalikowanie odpadów zdeponowanych na działkach 2386/3, 2387/3, 2389/3, 2390/3, 2391/3, 2392/3 w Mysłowicach przy ulicy Bończyka, jako odpadów niebezpiecznych 17 05 03* lub innego niż niebezpieczne 17 05 04” został wyłoniony Wykonawca.
  Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert (100% cena,) oraz wymaganiami Zamawiającego, za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy:

  Główny Instytut Górnictwa, Pl. Gwarków 1, 40-166 katowice, NIP: 6340126016

  _________________________________________

  PYTANIA I ODPOWIEDZI

  Prowadząc postępowanie pn: „Wykonanie badań i realizacja opracowania, którego celem jest zakalikowanie odpadów zdeponowanych na działkach 2386/3, 2387/3, 2389/3, 2390/3, 2391/3, 2392/3 w Mysłowicach przy ulicy Bończyka, jako odpadów niebezpiecznych 17 05 03* lub innego niż niebezpieczne 17 05 04”, do Zamawiającego w dniu 07.04.2020 r., droga e-mailową wpłynęło zapytanie.

  Treść pytania 1:

  W nawiązaniu do przesłanego zapytania ofertowego ZO/02/04/2020 zwracam się z prośbą o wyjaśnienia oraz interpretacje przedmiotowego obszaru badań. Czy przedmiotowy teren traktować należy jako jedną warstwę (bryłę) nasypu, czy zgodnie z RMŚ w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi, jako powierzchnię ziemi i wtedy próbki ziemi i gleby należy pobierać z przedziału głębokości 0-0,25m p.p.t (próbki powierzchniowe)z każdej sekcji oraz z głębokości przekraczającej 0,25 m z przedziałów 0,25-1 m, 1-3 m itd. aż do spągu nasypu czyli miąższości zanieczyszczenia? Czy potrafią Państwo określić czas zalegania nasypów na przedmiotowym terenie oraz ich miąższość?

  Odpowiedź:

  Przedmiotowy teren traktować należy jako jedną warstwę (bryłę) nasypu. Czas zalegania nasypów to około 4 lata. Zamawiający zaleca wykonanie wizji w terenie.

  ______________________________________________________

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
  z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Fabrycznej 10

  Zaprasza do złożenia oferty w prowadzonym w trybie zapytania ofertowego postępowaniu
  o nr ZO/02/04/2020 sprawy o udzielenie zamówienia pn.:

  „Wykonanie badań i realizacja opracowania, którego celem jest zakalikowanie odpadów zdeponowanych na działkach 2386/3, 2387/3, 2389/3, 2390/3, 2391/3, 2392/3 w Mysłowicach przy ulicy Bończyka, jako odpadów niebezpiecznych 17 05 03* lub innego niż niebezpieczne 17 05 04.”

  „Wykonanie badań i realizacja opracowania, którego celem jest zakalikowanie odpadów zdeponowanych na działkach 2386/3, 2387/3, 2389/3, 2390/3, 2391/3, 2392/3 w Mysłowicach przy ulicy Bończyka, jako odpadów niebezpiecznych 17 05 03* lub innego niż niebezpieczne 17 05 04.” - ZO/02/04/2020 - czytaj więcej

 • Kompleksowa usługa sprzątania pomieszczeń biurowych i socjalnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach - ZO/01/04/2020

  Aktualizacja 28.04.2020 r.

  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. „Kompleksowa usługa sprzątania pomieszczeń biurowych i socjalnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z .o.o. w Mysłowicach.” został wyłoniony Wykonawca.
  Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert (100% cena,) oraz wymaganiami Zamawiającego, za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy:

  Grupa Investment US Destello Wojciech Wójcik ul. Górna 23, 44-100 Gliwice, NIP: 631 141 02 75 78

  _____________________________________________

  Aktualizacja 08.04.2020 r.

  PYTANIA I ODPOWIEDZI

  Prowadząc postępowanie pn: „Kompleksowa usługa sprzątania pomieszczeń biurowych i socjalnych MPWiK sp. z .o.o w Mysłowicach”, do Zamawiającego w dniu 07.04.2020 r., droga e-mailową wpłynęło zapytanie.

  Treść pytania 1:

  Punkt 3.1.1.1 do 3.1.1.5 "w gabinecie Prezesa, Wiceprezesa i sekretariacie będą wykonywane codziennie." Czy chodzi też o sprzątanie w dni wolne (soboty, niedziela i święta) ?

  Odpowiedź: Nie dotyczy dni wolnych.

  ____________________________________________

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Fabrycznej 10

  Zaprasza do złożenia oferty w prowadzonym w trybie zapytania ofertowego postępowaniu o nr ZO/01/04/2020 sprawy o udzielenie zamówienia pn.:

  „Kompleksowa usługa sprzątania pomieszczeń biurowych i socjalnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach.”

  Kompleksowa usługa sprzątania pomieszczeń biurowych i socjalnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach - ZO/01/04/2020 - czytaj więcej

 • Usługa kompleksowego czyszczenia 8 szt. Separatorów o łącznej objętości 78,6 m3 wraz z utylizacją/unieszkodliwieniem wytworzonych odpadów. - ZO/03/03/2020

  Aktualizacja 06.04.2020 r.

  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie zapytanie ofertowe pn. „Usługa kompleksowego czyszczenia 8szt. Separatorów o łącznej objętości 78,6m3 wraz z utylizacją/unieszkodliwieniem wytworzonych odpadów” został wyłoniony Wykonawca.
  Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert (100% cena) oraz wymaganiami Zamawiającego, za najkorzystniejsze została uznana oferta firmy:

  EKOBUT Sebastian Butyński ul. Marii Skłodowskiej- Curie 59, 47-400 Racibórz NIP: 639-175-69-16

  ________________________________________________________

  Usługa kompleksowego czyszczenia 8 szt. Separatorów o łącznej objętości 78,6 m3 wraz z utylizacją/unieszkodliwieniem wytworzonych odpadów. - ZO/03/03/2020 - czytaj więcej

 • Sukcesywna dostawa armatury wod.-kan. - PN/01/03/2020

  Aktualizacja 28.04.2020 r.

  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., zawiadamia, że w postępowaniuo udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Sukcesywna dostawa armatury wod-kan.” zostali wyłonieni Wykonawcy.
  Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert (100% cena,) oraz wymaganiami Zamawiającego, za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy:

  Euro-Projekt Jerzy Belcik ul. Szpaków 24 40-540 Katowice

  Część I, Grupa 3

  Przedsiębiorstwo Obrotu hurtowego Wod-Bud sp. z o.o. sp.k. 43-391 Mazańcowice 57, oddział 41-200 Sosnowiec: ul. Mikołajczyka 50

  Część I Grupa 1, Grupa 2

  Część II, Grupa 1, Grupa 2, Grupa 4, Grupa 5

  _______________________________________

  Unieważnienie postępowania

  Zamawiający unieważnia postępowanie w części II grupie 3 zgodnie z art. 34 ust.1 lit. A) Regulaminu udzielania zamówień, gdyż w prowadzonym postępowaniu nie wpłynęła żadna ważna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

  _________________________________________________

  Aktualizacja 02.04.2020 r.

  Prowadząc postępowanie pn. „Sukcesywna dostawa armatury Wod-kan”, do Zamawiającego w dniu 31.03.2020 r. r., droga e-mailową wpłynęły zapytania.

  Pytanie 1. Prosimy o wyjaśnienie pozycji Studnia 2000/1000. Z jakiego materiału ma być wykonana, jakie dokładnie elementy mają wchodzić w jej skład.

  Odpowiedź: Poz. 77 Studnia kanalizacyjna z tworzywa sztucznego (wysokość H=2000 ) i DN 1000 (średnica)

  __________________________

  Aktualizacja 23.03.2020 r.

  Prowadząc postępowanie pn. „Sukcesywna dostawa armatury Wod-kan”, do Zamawiającego w dniu 20.03.2020 r. oraz 23.03.2020 r., droga e-mailową wpłynęły zapytania.

  Pytanie 1. Co państwo rozumieją poprzez oferty wariantowe czy możemy składać ofertę częściowe na podpunkty tak jakby ( d - kształtki skręcane pe, e- rury i kształtki pp, pomijając wcześniejsze podpunkty)

  Odpowiedź: Przez pojęcie oferta wariantowa należy przez to rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia, odmienny niż określony przez zamawiającego sposób wykonania zamówienia publicznego. Tak można składać oferty częściowe.

  Pytanie 2. W związku z panująca epidemią koronowirusa część dostawców i ich przedstawicieli, którzy oferują asortyment do przetargu nie jest dostępna lub pracuje z ograniczeniami. Zwracamy się zatem z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do przetargu. W tej sytuacji tydzień czasu to stanowczo zbyt krótko. Liczymy na wyrozumiałość.

  Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu składania ofert do dnia 07.04.2020 r. do godz. 10:00. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

  __________________________________________

  Sukcesywna dostawa armatury wod.-kan. - PN/01/03/2020 - czytaj więcej

 • Zagospodarowanie odpadów z studzienek kanalizacyjnych wytwarzanych w wyniku działalności MPWiK sp. z o.o. w Mysłowicach - ZO/02/03/2020

  Aktualizacja 23.03.2020 r.

  „Zagospodarowanie odpadów z studzienek kanalizacyjnych wytwarzanych w wyniku działalności MPWiK sp. z o.o. w Mysłowicach.”

  Unieważnienie postępowania

  Zamawiający unieważnia postępowanie zgodnie z art. 34 ust.1 lit. A) Regulaminu udzielania zamówień, gdyż w prowadzonym postępowaniu nie wpłynęła żadna ważna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

  ________________________________________

  Zagospodarowanie odpadów z studzienek kanalizacyjnych wytwarzanych w wyniku działalności MPWiK sp. z o.o. w Mysłowicach - ZO/02/03/2020 - czytaj więcej

 • Sukcesywna dostawa materiałów sypkich - ZO/02/02/2020

  Aktualizacja 25.02.2020 r.

  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

   
  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie zapytanie ofertowe pn. „Sukcesywna dostawa materiałów sypkich” zostali wyłonieni Wykonawcy.

  Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert (100% cena) oraz wymaganiami Zamawiającego, za najkorzystniejsze zostały uznane oferty firm: 

   

  Część I - P.H.U. REMIX Remigiusz Kula, ul. Świerklańska 91b, 44-264 Jankowice

  Część II - MAN-TRANS Sp. z o.o ul. Jodłowa 8, 43-100 Tychy

  _________________________________________________________

  Sukcesywna dostawa materiałów sypkich - ZO/02/02/2020 - czytaj więcej

 • Zagospodarowanie odpadów z studzienek kanalizacyjnych wytwarzanych w wyniku działalności MPWiK sp. z o.o. w Mysłowicach - ZO/01/02/2020

  Aktualizacja 21.02.2020 r.

  Unieważnienie postępowania

  Zamawiający unieważnia postępowanie zgodnie z art. 34 ust.1 lit. A) Regulaminu udzielania zamówień, gdyż w prowadzonym postępowaniu nie wpłynęła żadna ważna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

  ______________________________________________________________________________

  Aktualizacja 17.02.2020 r.

  Prowadząc postępowanie pn. „Zagospodarowanie odpadów z studzienek kanalizacyjnych wytwarzanych w wyniku działalności MPWiK”, do Zamawiającego w dniu 14.02.2020 r., droga e-mailową wpłynęło zapytanie.

  1. Czy dotyczy ono usługi transportu wraz z zagospodarowaniem, czy samego zagospodarowania?

  Odpowiedz: Zamówienie dotyczy usługi zagospodarowania odpadów z studzienek kanalizacyjnych
  o kodzie 20 03 06. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dostawy odpadów Zamawiający będzie dokonywał własnym transportem i na własny koszt samochodem typu WUKO z recyklingiem, po uprzednim uzgodnieniu terminu odbioru z Wykonawcą.

  2. Jeśli transport jest po stronie Wykonawcy to jak się ma sprawa z załadunkiem? Czy byłby on po naszej stronie czy po Państwa? Jeśli po Państwa to jakimi środkami dysponujecie i w jakich godzinach odbywają się załadunki?

  Odpowiedz: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Dostawy odpadów Zamawiający będzie dokonywał własnym transportem i na własny koszt samochodem typu WUKO z recyklingiem, po uprzednim uzgodnieniu terminu odbioru z Wykonawcą.

  3. Co z ważeniem odpadu? Czy jest on po naszej stronie czy po Państwa? Jeśli po Państwa to gdzie jest zlokalizowana waga, w jakich godzinach odbywa się ważenie i czy przebiega ono sprawnie?
  Odpowiedz: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia masa odpadów podlegająca rozliczeniu zostanie ustalona podczas czynności ważenia odpadów. Ważenie odpadów będzie wykonywane przez Wykonawcę i na jego koszt na legalizowanej wadze.

  4. Jak odbiory wyglądały do tej pory? Jakimi jednostkami transportowymi? Czy są jakieś wymagania co do technicznej specyfikacji samochodów?(np czteroosiowe, dwu...?)

  Odpowiedz: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Dostawy odpadów Zamawiający będzie dokonywał własnym transportem i na własny koszt samochodem typu WUKO z recyklingiem, po uprzednim uzgodnieniu terminu odbioru z Wykonawcą.

  5. Jeśli Państwo mieliby to do nas przywozić to w jakich godzinach by się to odbywało?

  Odpowiedz: Zamawiający przewiduje potrzeby dokonywania przekazywania odpadów w dni robocze w godzinach 8.00-22.00. Jednocześnie Zamawiający zastrzega minimalny zakres czasowy przekazywania odpadów w dni robocze w godzinach 8.00-16.00.

  6. W jakiej formie jest odpad?

  Odpowiedz: Odpady z studzienek kanalizacyjnych (kod 20 03 06) wytwarzane są podczas czyszczenia urządzeń kanalizacyjnych samochodem typu WUKO z recyklingiem. Skład tego odpadu stanowią części mineralne z domieszką odpadów typu komunalnego. Odpad będzie miał formę półpłynną.

  ________________________________________________________________________________

  Zagospodarowanie odpadów z studzienek kanalizacyjnych wytwarzanych w wyniku działalności MPWiK sp. z o.o. w Mysłowicach - ZO/01/02/2020 - czytaj więcej

 • Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę Placu magazynowego na odpady wytwarzane przez MPWiK sp. z o.o. w Mysłowicach – miejsce zbierania odpadów - ZO/06/01/2020

  Aktualizacja 04.03.2020 r.

  Dołączono dokument - Wybór najkorzystniejszej oferty

  Wybór najkorzystniejszej oferty

  Aktualizacja 05.02.2020 r.

  PYTANIA I ODPOWIEDZI

  Prowadząc postępowanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę  Placu magazynowego na odpady wytwarzane przez MPWiK sp. z o.o. w Mysłowicach”, do Zamawiającego w dniu 03.02.2020 r., droga e-mailową wpłynęło zapytanie.

  Treść pytania 1:

  czy pozyskanie mapy do celów projektowych należy do zakresu prac Wykonawcy usługi?

  Odpowiedź: TAK
  _____________________________________________________________________

  Aktualizacja 03.02.2020 r.

  Dodano dokumenty:

  Mapa

  Koncepcja placu magazynowego

  Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę Placu magazynowego na odpady wytwarzane przez MPWiK sp. z o.o. w Mysłowicach – miejsce zbierania odpadów - ZO/06/01/2020 - czytaj więcej

 • Zagospodarowanie odpadów z remontów i przebudowy dróg wytwarzanych w wyniku działalności MPWiK w Mysłowicach - ZO/04/01/2020

  Akutalizacja 14.02.2020 r.

  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie zapytanie ofertowe pn. „Zagospodarowanie odpadów – kod 17 01 81 – odpadów z remontów i przebudowy dróg wytwarzanych w wyniku działalności MPWiK sp. z o.o. w Mysłowicach.” został wyłoniony Wykonawca.
  Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert (70% cena, odległość 10%, dostępność 20%) oraz wymaganiami Zamawiającego, za najkorzystniejszą, z największa ilością punktów (80,91 pkt.) została uznana oferta firmy:

  WIREX Sp. J. Jerzy, Jan Wirek ul. Sielecka 93B, 42-500 Będzin

  NIP: 644 051 03 69

  ___________________________________________________________________________

  Akutalizacja 13.02.2020 r.

  Wykonawcy, którzy złożyli oferty

  Dot. postępowania prowadzonego w  trybie zapytania ofertowego na „Zagospodarowanie odpadów 17 01 81 – odpadów z remontów i przebudowy dróg wytwarzanych w wyniku działalności MPWiK sp. z o.o. w Mysłowicach.”

  Zamawiający informuje, że unieważnienia czynności badania i oceny oraz wyboru najkorzystniejszej oferty opublikowanej w dniu 07.02.2020 r. Jednocześnie informuje, że przystąpi do ponownej oceny ofert.

  Akutalizacja 07.02.2020 r.

  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie zapytanie ofertowe pn. „Zagospodarowanie odpadów – kod 17 01 81 – odpadów z remontów i przebudowy dróg wytwarzanych w wyniku działalności MPWiK sp. z o.o. w Mysłowicach.” został wyłoniony Wykonawca.

  Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert (70% cena, odległość 10%, dostępność 20%) oraz wymaganiami Zamawiającego, za najkorzystniejszą, z największa ilością punktów (98,87 pkt.) została uznana oferta firmy:

  Firma Handlowa „ TRANSBUD -WULKAN” Zdzisław Wszoła, ul. Sosnowa 7,

  42-512 Preczów, NIP: 625-100-10-00

  __________________________________________________________________

  Zagospodarowanie odpadów z remontów i przebudowy dróg wytwarzanych w wyniku działalności MPWiK w Mysłowicach - ZO/04/01/2020 - czytaj więcej

 • Zagospodarowanie odpadów wytwarzanych w wyniku działalności MPWiK w Mysłowicach. - ZO/03/01/2020

  Aktualizacja 14.02.2020 r.

  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie zapytanie ofertowe pn. „Zagospodarowanie odpadów – kod 17 05 04 ziemia, gleba w tym kamienie wytwarzane w wyniku działalności MPWiK w Mysłowicach” został wyłoniony Wykonawca.
  Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert (70% cena, odległość 10%, dostępność 20%) oraz wymaganiami Zamawiającego, za najkorzystniejszą, z największa ilością punktów (80,89 pkt.) została uznana oferta firmy:

  Firma Handlowa „ TRANSBUD -WULKAN” Zdzisław Wszoła, ul. Sosnowa 7,

  42-512 Preczów, NIP: 625-100-10-00

  __________________________________________________________________________

  Aktualizacja 13.02.2020 r.

  Wykonawcy, którzy złożyli oferty

  Dot. postępowania prowadzonego w  trybie zapytania ofertowego na „Zagospodarowanie odpadów 17 05 04– ziemia, gleba w tym kamienie wytwarzane w wyniku działalności MPWiK sp. z o.o. w Mysłowicach.”

  Zamawiający informuje, że unieważnienia czynności badania i oceny oraz wyboru najkorzystniejszej oferty opublikowanej w dniu 07.02.2020 r. Jednocześnie informuje, że przystąpi do ponownej oceny ofert.

  Aktualizacja 07.02.2020 r.

  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., zawiadamia,że w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie zapytanie ofertowe pn. „Zagospodarowanie odpadów – kod 17 05 04 ziemia, gleba w tym kamienie wytwarzane w wyniku działalności MPWiK w Mysłowicach” ostał wyłoniony Wykonawca.

  Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert (70% cena, odległość 10%, dostępność 20%) oraz wymaganiami Zamawiającego, za najkorzystniejszą, z największa ilością punktów (80,89 pkt.) została uznana oferta firmy: 

  Firma Handlowa „ TRANSBUD -WULKAN” Zdzisław Wszoła, ul. Sosnowa 7,

  42-512 Preczów, NIP: 625-100-10-00

  Aktualizacja 29.01.2020 r.

  PYTANIA I ODPOWIEDZI

  Prowadząc postępowanie pn. „Zagospodarowanie odpadów kod 17 05 04 ziemia, gleba w tym kamienie wytwarzane w wyniku działalności MPWiK”, do Zamawiającego w dniu 29.01.2020 r., droga e-mailową wpłynęło zapytanie.

  1. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w ramach której Wykonawca odpowiedzialny będzie za transport i zagospodarowanie odpadów w 100%, (tj Zamawiający nie zapewnia transportu - par.3 ust 3 Umowy do wykreślenia)

  Odpowiedz: Zgodnie z zapisami umowy Zamawiający będzie odpowiedzialny za sukcesywny transport odpadów.

  2. Zamawiający jest wpisany do BDO jako wytwórca odpadów?

  Odpowiedz: Zamawiający obecnie dokonuje odzysku odpadu będącego przedmiotem umowy. Od marca odpad będzie przekazywany do zagospodarowania Wykonawcy. W najbliższym czasie Spółka dokona aktualizacji danych zawartych w BDO i będzie wpisany w dziale XII jako wytwórca.

  3. W zawiązku z otrzymaniem od Państwa zapytania ofertowego dotyczącego przyjęcia odpadu (ziemia z wykopu), proszę o informację czy uwzględniacie Państwo oferty bez transportu? Nie mamy transportu i możemy przyjąć ziemię, która zostanie dostarczona Państwa transportem.

  Odpowiedz: Zgodnie z zapisami umowy Zamawiający będzie odpowiedzialny za sukcesywny transport odpadów.

  ____________________________________________________________________________________

  Zagospodarowanie odpadów wytwarzanych w wyniku działalności MPWiK w Mysłowicach. - ZO/03/01/2020 - czytaj więcej

 • Transport i zagospodarowanie odpadów z eksploatacji sieci kanalizacyjnej MPWiK sp. z o .o. w Mysłowicach - ZO/01/12/2019

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji sp. z o.o.
  Zaprasza do złożenia oferty w prowadzonym w trybie zapytania ofertowego postępowaniu o nr ZO/01/12/2019 pn: „Transport i zagospodarowanie odpadów z eksploatacji sieci kanalizacyjnej MPWiK sp. z o .o. w Mysłowicach"

  Transport i zagospodarowanie odpadów z eksploatacji sieci kanalizacyjnej MPWiK sp. z o .o. w Mysłowicach - ZO/01/12/2019 - czytaj więcej

 • Zakup zestawu pomiarowego opartego na przepływomierzu Tidalflux 2300F z czujnikiem DN250

  Zakup zestawu pomiarowego opartego na przepływomierzu Tidalflux 2300F z czujnikiem DN250

  Zakup zestawu pomiarowego opartego na przepływomierzu Tidalflux 2300F z czujnikiem DN250 - czytaj więcejWyszukiwarka