Ochrona Danych Osobowych - klauzula informacyjna

Ogólna klauzula informacyjna dot. zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach

1. Administratorem danych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach., ul. Fabryczna 10, 41-404 Mysłowice; e-mail: mpwik@mpwikmyslowice.pl; tel.: (32) 223 59 30, fax: (32) 223 43 10.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres korespondencyjny - jw.; e-mail: iod@mpwikmyslowice.pl; tel.: (32) 223 59 30.
3. Zgodnie z art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (zwanego dalej Rozporządzeniem RODO) dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
• osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
• przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
• przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
• przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
• przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
• przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
4. Cele przetwarzania danych osobowych to w przypadku:
Klientów, zainteresowanych lub poszkodowanych:
• rozpatrywanie wniosków o zawarcie Umów,
• wykonywanie umów zawartych z Klientami,
• rozpatrywanie oraz odpowiadanie na skargi, wnioski, roszczenia, prośby, itp. kierowane przez Klientów lub osoby poszkodowane działalnością MPWiK na adres Spółki.
Podstawa prawna przetwarzania: Rozporządzenie RODO; Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków; Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny; Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
Pracowników:
• realizacja prawnych obowiązków pracodawcy wobec pracownika, a także umożliwienie skorzystania mu i członkom jego rodziny np. z przywilejów socjalnych, oferowanych przez Spółkę lub praw przysługujących na podstawie powszechnie obowiązującego prawa;

Podstawa prawna przetwarzania: Rozporządzenia RODO; Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy; Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;
Kandydatów do pracy
• prowadzenie rekrutacji na określone stanowiska pracy w Spółce;
Podstawa prawna przetwarzania: Rozporządzenie RODO, Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;
Pracowników firm zewnętrznych, wykonujących zlecone prace na terenie i na rzecz spółki:
• realizacja umów na wykonanie usług;
Podstawa prawna przetwarzania: Rozporządzenie RODO, Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy; Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
Wykonawców biorących udział w postępowaniach przetargowych ogłoszonych przez Spółkę:
• prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień,
Podstawa prawna przetwarzania: Rozporządzenie RODO, Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych; Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
Osób działających na szkodę Spółki:
Podstawa prawna przetwarzania: Rozporządzenie RODO; Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
Osób uczestniczących w kolizjach i wypadkach drogowych z udziałem pojazdów Spółki:
Podstawa prawna przetwarzania: Rozporządzenia RODO; Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych; Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
5. Odbiorcami danych osobowych mogą być, np. uprawnione instytucje lub organy - w zakresie prowadzonych przez nie ustawowych czynności, typu: Policja, Sąd, Prokuratura, Straż Miejska oraz podmioty, z którymi spółka zawarła umowy powierzenia.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których zostały zebrane, po czym są usuwane (zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej).
7. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Spółkę, ma prawo do:
• żądania od administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
• przenoszenia danych;
• cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
• wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej.

Ogólna klauzula informacyjna dot. zbiorów danych osobowych (monitoringu wizyjnego)
przetwarzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach., ul. Fabryczna 10, 41-404 Mysłowice; e-mail: mpwik@mpwikmyslowice.pl; tel.: (32) 223 59 30, fax: (32) 223 43 10.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres korespondencyjny - jw.; e-mail: iod@mpwikmyslowice.pl; tel.: (32) 223 59 30.
3. Monitoring wizyjny jest prowadzony w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony osób i mienia.
4. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
5. Odbiorcami danych z monitoringu wizyjnego mogą być uprawnione organy lub instytucje w zakresie prowadzonych przez nie ustawowych czynności, np. Policja, Sąd, Prokuratura, Straż Miejska.
Zapisy z monitoringu są przetwarzane wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, za wyjątkiem przypadku, gdy stanowią lub mogą stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa - wówczas ten termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.Wyszukiwarka