Kanalizacja

ŚCIEKI PRZEMYSŁOWE

Informujemy, że dla zakładów przemysłowych odprowadzających ścieki z terenu Mysłowic stosuje się odpowiednio normy (wartości progowe parametrów) określone w Rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, natomiast parametry obliczone na podstawie dopuszczalnego obciążenia oczyszczalni ładunkiem zanieczyszczeń dotyczą nw. wskaźników:

Ø zawiesina ogólna do 330 mg/l

Ø ChZT Cr do 600 mg/l

Ø BZT5 do 350 mg/l

Ø ogólny węgiel organiczny (OWO) do 225 mg/l

Ø azot amonowy do 200 mg/l

Ø fosfor ogólny do 8 mg/l

Ø żelazo ogólne do 10 mg/l

Ø glin do 10 mg/lWyszukiwarka