Informacje o projekcie „Kompleksowa termomodernizacja budynku administracyjno-technicznego MPWiK sp. z o.o. przy ul. Sułkowskiego 3a w Mysłowicach”

gtrg

INFORMACJA O PROJEKCIE

Projekt pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynku administracyjno-technicznego MPWiK sp. z o.o. przy ul. Sułkowskiego 3a w Mysłowicach”
Wniosek nr WND-RPSL.04.03.01-24-040G/16-002
Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej:
IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej
dla poddziałania: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT
Cele projektu są w pełni zbieżne z celami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.
Planowana całkowita wartość projektu: 1. 024.589,20 zł
Planowany wkład Funduszy Europejskich: 860.654,93 zł
Planowany termin realizacji projektu: 2016.03.15 – 2017.12.31

Zakres projektu:
Przedsięwzięcie polega na przeprowadzeniu prac termomodernizacyjnych w budynku MPWiK w Mysłowicach, polegające na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian i dachu, wymiana źródła ciepła z węglowego na gazowe, modernizacja oświetlenia oraz montaż instalacji fotowoltaicznej. Realizacja projektu znacząco wpłynie na obniżenie zużycia energii cieplnej oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną w obiekcie. W rezultacie ograniczona zostanie emisja szkodliwych substancji do środowiska, co z kolei przyniesie wymierne korzyści w zakresie jego ochrony, zapewniając tym samym wysoką jakość codziennego funkcjonowania na terenie miasta. Przy określaniu szczegółowego zakresu prac kierowano się wnioskami z Audytu Energetycznego przeprowadzonego dla budynku.

Cele projektu:
Celem bezpośrednim projektu jest zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynku publicznym, co przełoży się bezpośrednio na redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery, obniżenie kosztów zużycia energii, a tym samym ograniczenie kosztów użytkowania obiektu.

Planowane efekty projektu:
Realizacja poszczególnych zadań zapewni głęboką modernizację energetyczną budynku, oraz osiągnięcie założonych wskaźników rezultatu.
Inwestycja wpłynie między innymi na:
- zwiększenie sprawności układu cieplnego,
- zmniejszenie strat przez przenikanie i zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło,
- wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych,
- zmniejszenie zużycia energii z krajowej sieci elektroenergetycznej wskutek montażu instalacji fotowoltaicznej.
Szersze, długofalowe oddziaływanie projektu będzie związane z realizacją następujących celów:
- likwidacja skutków zagrożeń wnikających z zanieczyszczeń spowodowanych niską emisją,
- promocja idei odnawialnych źródeł energii wśród mieszkańców, edukacja w zakresie korzyści płynących z zastosowania systemów odnawialnych źródeł energii,
- podniesienie estetyki obiektów publicznych,
- poprawa komfortu użytkowania dzięki zwiększeniu standardu cieplnego obiektu.

Instytucja Zarządzająca - Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego

Kalendarium projektu:
1. Podpisanie Umowy o dofinansowanie – 18 maja 2017 r.
2. Podpisanie Umowy z wykonawcą projektu i robót termomodernizacyjnych
– 5 lipca 2017 r.
3. Opracowanie całości projektu termomodernizacji – planowane 30.09.2017 r.
4. Rozpoczęcia robót – planowane 16 sierpnia 2017 r.
5. Zakończenie robót – planowane 31 grudnia 2017 r.

Informacje dodatkowe o projekcie:
Izabella Marcinkowska – Kliś nr tel. 32 223 59 38Wyszukiwarka