Informacje o projekcie

Ogólne informacje o projekcie

pn.: "Gospodarka wodno-ściekowa w Mysłowicach" 2004/PL/16/C/PE/011

Projekt ten przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej.

Miasto Mysłowice nie posiada systemu kanalizacyjnego zakończonego oczyszczalnią ścieków, zapewniającą oczyszczanie wszystkich ścieków komunalnych powstających w mieście. Sieci kanalizacyjne na terenie miasta mają charakter wyspowy, a w niektórych dzielnicach (południe miasta) są fragmentaryczne lub jest ich brak. Jedynie dwa lokalne systemy kanalizacyjne zakończone są mechaniczno - biologicznymi oczyszczalniami ścieków, które łącznie obsługują niecałe 9% mieszkańców Mysłowic. Z pozostałych odcinków sieci kanalizacyjnych ścieki bez oczyszczania zrzuca się do wód powierzchniowych.

Celem poprawy niekorzystnej sytuacji podjęto decyzję o realizacji inwestycji dotyczącej uporządkowania gospodarka wodno-ściekowej w Mysłowicach a następnie zlożono, wniosek o dotację ze środków Unii Europejskiej Funduszu Spójności.

Projekt stanowi kontynuację wspólnej, między - gminnej idei inwestycyjnej podjętej przez miasto Sosnowiec, Mysłowice i Katowice, której celem jest utworzenie uporządkowanej zlewni kanalizacji sanitarnej oczyszczalni ścieków Radocha II w Sosnowcu. Pierwszy etap wdrażania tej idei stanowi zadanie realizowane w Sosnowcu przy współfinansowaniu z Funduszu ISPA, które polega na modernizacji oczyszczalni Radocha II oraz budowie kolektora Bobrek, który pozwoli na dostarczenie do zmodernizowanej oczyszczalni Radocha II ścieków z terenu Sosnowca, Mysłowic oraz Katowic (południowe dzielnice).

Realizacja projektu ma służyć osiągnięciu następujących celów:

 • Poprawa stanu środowiska poprzez olbrzymią redukcję ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych do wód powierzchniowych oraz eliminację zagrożeń dla jakości wód podziemnych (eliminacja szamb),
 • Spełnienie standardów ekologicznych Unii Europejskiej i krajowych poprzez zebranie ścieków z terenu całego miasta i doprowadzenie ich do oczyszczalni ścieków spełniającej wymagania Dyrektywy 91/271/EWG oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 roku,
 • Przyłączenie 11000 nowych mieszkańców do sieci wodno - kanalizacyjnej.

Uporządkowanie gospodarki ściekowej ma polegać na rozdziale w zakresie możliwym do wykonania sieci kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową oraz na remontach i budowie odcinków kanałów ściekowych i stworzeniu wspólnego systemu kanalizacyjnego obejmującego cały teren Mysłowic. Obejmuje również renowację ok. 20 km sieci wodociągowej w północnej części Mysłowic.

Czas trwania projektu od 2004r. do 2010r.

Realizacja projektu podzielona jest na następujace zadania:

 • Zadanie 01 - Pełnienie funkcji Inżyniera w rozumieniu warunków Kontraktowych dla robót budowlanych FIDIC,
 • Zadanie 02 - Pełnienie funkcji pomocy technicznej,
 • Zadanie 03 - "Gospodarka wodno - ściekowa w północnej części Mysłowic",
 • Zadanie 04 - "Gospodarka wodno - ściekowa w południowej części Mysłowic",
 • Zadanie 05 - Zakup gruntów,
 • Zadanie 06 - Działania promocyjne.

W tym Kontrakty 01,02 i 06 na usługi, 03 i 04 na roboty budowlane.

Wykonawcy ww zadań oprócz zadania 05 wybierani są w oparciu o postępowanie przetargowe zgodnie z ustawą u. p. z. p.

Kontrakty na roboty realizowane będą w następujących częściach miasta:

 1. Kontrakt 03 - obejmuje:
 • przebudowę kanałów w części północnej miasta,
 • doprowadzających ścieki do oczyszczalni Radocha II, dzielnice Stare Miasto, Centrum,
 • budowę przepompowni w dzielnicy Słupna i kolektora Słupna - PS wraz z kanałami w zachodniej części Brzęczkowic, a także budowę połączeń systemu kanalizacyjnego w Mysłowicach z kolektorem "Bobrek" w Sosnowcu,
 • porządkowanie kanalizacji i roździał, dzielnice Piasek, Janów, Bończyk, Ćmok,
 • renowację sieci wodociągowej w północnej części Miasta Mysłowice.
 1. Kontrakt 04 - obejmuje:
 • porządkowanie i rozdział kanalizacji w dzielnicy Brzezinka, budowa kanalizacji

w dzielnicy Brzęczkowice,

 • budowa kanalizacji w dzielnicach Kosztowy i Krasowy,
 • porządkowanie i roździał kanalizacji w dzielnicy Wesoła oraz budowa kanalizacji

w dzielnicach: Stara Wesoła, Wesoła, Ławki i Larysz,

 • budowa kanalizacji w dzielnicy Morgi,
 • budowa kanalizacji w dzielnicy Dziećkowice wraz z kolektorem łączącym Dziećkowice z oczyszczalnią w Jaworznie.

Wartość i źródła finansowania projektu zgodnie z decyzją KE nr 5136 w sprawie przyznania pomocy w ramach FS dla projektu pn.: "Gospodarka wodno-ściekowa w Mysłowicach" 2004/PL/16/C/PE/011

 • całkowita wartość projektu: 44 344 717,77 euro
 • koszt kwalifikowany projektu: 24 153 759 euro
 • dofinansowanie z Funduszu Spójności: 15 458 406 euro
 • udział procentowy Funduszu Spójności w kosztach kwalifikowanych projektu: 64% własny udział procentowy: 36%


Wyszukiwarka