Informacje o Jednostce Realizującej Projekt

MAO

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu. Jest Członkiem Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Mysłowicach spółka z o. o. odpowiedzialnym przed Radą Nadzorczą oraz Walnym Zgromadzeniem za prawidłową realizację Projektu, a w szczególności: za odpowiednie zarządzanie administracyjne, finansowe i techniczne Projektem oraz monitorowanie jego realizacji, zapewnienie finansowania oraz odpowiedzialności za wszelkie działania JRP, nadzór nad przetargami dotyczącymi wyboru Wykonawców i Inżyniera Kontraktu, akceptowanie kontraktów z wybranymi oferentami, uczestnictwo w posiedzeniach Komitetu Monitorującego.

Kierownik JRP/zastępca MAO

Powołany przez upoważniony organ statutowy Beneficjenta Końcowego, odpowiada za koordynację realizacji projektu, kierowanie pracą JRP w sposób umożliwiający prawidłową realizację Projektu pod względem administracyjnym, finansowym i technicznym. Za prawidłowe zarządzanie odpowiada bezpośrednio przed MAO. Zastępuje MAO w razie jego nieobecności.

Zespół JRP funkcjonuje w ramach trzech podzespołów:

Finansowego

Do jego zadań należy m. in. prowadzenie rachunkowości, weryfikacja faktur i realizacja płatności, przygotowywanie niezbędnej dokumentacji dla uzyskania środków, monitorowanie realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego i planów płatności, monitoring zgodności i realizacji płatności zgodnie z zapisami kontraktów, przygotowywanie cyklicznych sprawozdań finansowych dla instytucji finansujących i kontrolnych, przygotowywanie wniosków
o przekazanie środków Funduszu Spójności zgodnie z planem płatności.

Technicznego

Weryfikację i nadzór pod względem rzeczowym projektu, uzgodnienie zakresu ramowego do przetargów na kontrakty wykonawcze i usługi. Kontrolę i sprawozdawczość postępu robót i realizacji zakresu rzeczowego kontraktów, przygotowywanie i przekazywanie informacji dla potrzeb wymaganego raportowania wewnętrznego i zewnętrznego. Prowadzi wszelkie sprawy związane z uzyskaniem prawa do terenu dla poszczególnych inwestycji. Odpowiada za osiągnięcie efektu ekologicznego i uzyskanie decyzji środowiskowych.

Prawno - organizacyjnego

Pełni rolę sekretariatu i archiwum, organizatora zebrań, kompletowania wymaganych dokumentów. Weryfikuje lub przygotowuje wersje wychodzących i przychodzących dokumentów, jakie powinny być przekazywane Komisji Europejskiej i na Komitet Monitorujący oraz innych instytucji. Do zadań tego zespołu należy także prowadzenie promocji i publicznego rozpowszechniania informacji o projekcie ze szczególnym uwzględnieniem udziału środków
UE w realizacji projektu. Zespół Obsługi Prawno - organizacyjnej sprawuje nadzór nad przestrzeganiem obowiązujących w JRP procedur i zasad wynikających z wymagań Funduszu Spójności, weryfikowaniem pod względem prawnym materiałów przetargowych, przestrzeganiem wymaganych procedur przetargowych, umów i kontraktów, prowadzeniem postępowań w przypadku roszczeń i sporów, odpowiada za prawidłowe przeprowadzenie postępowań przetargowych.Wyszukiwarka