Poszukiwany Inspektor Nadzoru

Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko Inspektora Nadzoru na umowę o pracę albo umowę zlecenie.

Do głównych obowiązków należeć będzie:

- kontrola wykonywania robót na budowie zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją, przepisami BHP i p.poż., obowiązującymi normami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej,
- potwierdzenie faktycznie wykonywanych robót,
- sprawdzenie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających,
- kontrola, potwierdzenie i rozliczenie finansowe nadzorowanych prac,
- współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi spółki,
- sporządzanie dokumentacji dla robót dodatkowych (protokołów konieczności, kosztorysów inwestorskich, wniosków o rozpoczęcie postępowania),
- sprawdzenie przedmiarów i zgłaszanie uwag do dokumentacji,
-bieżące uzupełnianie raportów.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na następujący adres e-mailowy: mpwik@mpwikmyslowice.pl, temat: Inspektor Nadzoru.  Ponadto proszę o zamieszczenie w CV zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach w celu realizacji procesu rekrutacji oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji.Wyszukiwarka