Oświadczenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji

21-03-2018 MPWiK Mysłowice

Szanowni Mieszkańcy,

W dniu wczorajszym na portalu Mysłowice net. po raz kolejny ukazały się nieprawdziwe informacje dotyczące naszego przedsiębiorstwa. Odnoszą się one między innymi do złożonego wniosku taryfowego za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

W tym roku zgodnie z nowym rozporządzeniem, propozycje taryf złożyliśmy nowemu organowi administracji rządowej, którym jest Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”. Zgodnie z obowiązującą obecnie ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowemu odprowadzaniu ścieków, wniosek nie wymagał zatwierdzenia i zaopiniowania przez organy administracji samorządowej. Sposób przygotowania złożonych przez nas propozycji taryfowych został precyzyjnie określony w rozporządzeniu z dnia 27 lutego 2018 roku. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi wymogami do wniosku musieliśmy dołączyć: projekt taryfy, uzasadnienie oraz sprawozdania finansowe za ostatnie 3 lata. Od momentu złożenia wniosku, tj. od 12 marca br. Wody Polskie mogą w ciągu 45 dni zaakceptować taryfę, jeśli uznają, że podwyżka jest uzasadniona i wiąże się z wydatkami poniesionymi na inwestycje w infrastrukturę. Mogą też odrzucić wniosek i skierować go do poprawki, a nawet narzucić własne stawki. W drodze podjętej decyzji nowy organ administracji rządowej podaje taką informację do wiadomości publicznej na stronie Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”. Nowa taryfa może wejść w życie po upływie 7 dni od dnia jej ogłoszenia. W odpowiednim czasie poinformujemy Prezydenta Miasta oraz mieszkańców o podjętej przez Wody Polskie decyzji odnośnie nowych taryf. Należy się spodziewać, że pierwsze decyzje w tej kwestii zapadną najwcześniej w połowie kwietnia.

Niestety na przestrzeni ostatnich miesięcy zdążyliśmy się przyzwyczaić do publikowanych na portalu informacji, godzących w nasze dobre imię i wizerunek naszego przedsiębiorstwa. Jednak autorzy tekstów powinni przynajmniej pozornie zachować granice przyzwoitości. Nieuczciwością jest podawanie opinii publicznej informacji mówiącej, że Zarząd i pracownicy MPWIK negocjują zbycie majątku spółki. Dla przypomnienia, w toczących się przez siedem miesięcy negocjacjach, pomiędzy Władzami Miasta a GPW S.A., przedstawiciele MPWIK pełnili jedynie rolę doradczą, która między innymi polegała na przekazywaniu niezbędnych informacji oraz dokumentów Członkom zespołu negocjacyjnego. Nieprawdziwą jest również wiadomość, iż radni miejscy nie otrzymali od nas dokumentów finansowych związanych z obsługą spłat kredytowych naszego przedsiębiorstwa. Wszystkie potrzebne dokumenty zostały przekazane w lutym tego roku.

Dementujemy również informacje, że nasze przedsiębiorstwo zaciągnęło kredyt od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. na wypłatę odpraw dla zwalnianych pracowników. Pozostaje pytanie czy rolą miejskiego portalu Mysłowice.net jest rzetelne informowanie mieszkańców, czy może wspieranie kampanii kłamstw radnego Wójtowicza.Wyszukiwarka