Ogłoszenie o aukcji na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Mysłowicach przy ul. Oświęcimskiej 52

1. Właściciel/Sprzedawca:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

ul. Fabryczna 10, 41-404 Mysłowice

2. Przedmiot aukcji: nieruchomość zabudowana,

1) Adres: ul. Oświęcimska 52, 41-400 Mysłowice,

2) Nr działki: 1434/4, karta mapy 1, obręb 0009 Słupna,

3) Powierzchnia: 6084 m2

4) Powierzchnia użytkowa budynków: 1113,59 m2

5) Nr księgi wieczystej: KA1L/00036703/2

6) Teren nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z
ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta Mysłowice przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze o
przeznaczeniu: STREFA GOSPODARCZA D.20.UP - tereny
produkcyjno-usługowo-handlowe.

3. Warunki uczestnictwa w aukcji:

1) Zgłoszenie zamiaru uczestnictwa w aukcji zawierającego:

- imię i nazwisko/nazwę oferenta,

- adres zamieszkania/siedziby,

- PESEL w przypadku osoby fizycznej/NIP, KRS, REGON w przypadku osoby
prawnej

- wydruk potwierdzenia uiszczenia wadium.

Zgłoszenie uczestnictwa w aukcji w formie pisemnej należy składać w biurze
podawczym MPWiK sp. z o.o. lub przesłać listownie w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 26 lutego 2018 r.

2) Wpłata wadium

4. Wadium: 5% ceny wywoławczej. Wadium powinno zostać wpłacone do dnia 26
lutego 2018 r. (data księgowania) na rachunek MPWiK sp. z o.o. w BOŚ S.A.
O/M-ce o nr 93 1540 1128 2011 7080 1420 0001.

5. Cena wywoławcza: : 879 000 zł netto (słownie: osiemset siedemdziesiąt
dziewięć tysięcy złotych netto)

6. Minimalna wartość postąpienia: 1 000 zł

7. Miejsce i termin aukcji: ul. Fabryczna 10, 41-404 Mysłowice (siedziba
właściciela), sala nr 103, dnia 28 lutego 2018 r. o godz. 12.00

8. Zawarcie umowy: umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego zostanie
zawarta w ciągu 7 dni od zakończenia aukcji i wyłonienia nabywcy w obecności
notariusza wskazanego przez Sprzedawcę,
w siedzibie Spółki. Koszty notarialne ponosi kupujący. Konkretna data
podpisania umowy zostanie wskazana przez Sprzedawcę po zakończeniu aukcji

9. Przebieg aukcji:

- przewodniczący komisji aukcyjnej informuje uczestników aukcji, że po
trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie
zostaną przyjęte

- uczestnicy aukcji zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo
trzykrotnego wywołania nie będzie kolejnych postąpień

- aukcję wygrywa uczestnik, który zaoferuje najwyższą cenę za nieruchomość

10. Unieważnienie aukcji:

1) do momentu rozpoczęcia aukcji: w każdym czasie bez podania przyczyny

2) po rozpoczęciu aukcji:

- z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy

- brak postąpienia powyżej wysokości ceny wywoławczej

11. Inne:

- celem umówienia się na dokonanie wizji w terenie prosimy o kontakt pod nr
tel. 32 223 59 39 wew. 29

- pytania dotyczące ogłoszenia proszę kierować na adres e-mail:
jkania@mpwikmyslowice.pl

- aukcja jest ważna bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli
przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie
powyżej ceny wywoławczej.

- sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia lub warunków aukcji

- do nieuregulowanych kwestii mają zastosowanie przepisy art. 701 i nast.
ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r.
poz. 459 z późn. zm.) dotyczące zawarcia umowy w formie aukcji.

Załączniki: dokumentacja zdjęciowa
523_DSCN2230
523_DSCN2250
523_DSCN2225
523_DSCN2163
523_DSCN2213Wyszukiwarka