Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji

23-03-2018 MPWiK Mysłowice

Szanowni Mieszkańcy,

informujemy, że w tym roku zgodnie z nowym rozporządzeniem, propozycje taryf złożyliśmy nowemu organowi administracji rządowej, którym jest Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”. Zgodnie z obowiązującą obecnie ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowemu odprowadzaniu ścieków, wniosek nie wymagał zatwierdzenia i zaopiniowania przez organy administracji samorządowej. Sposób przygotowania złożonych przez nas propozycji taryfowych został precyzyjnie określony w rozporządzeniu z dnia 27 lutego 2018 roku. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi wymogami do wniosku musieliśmy dołączyć: projekt taryfy, uzasadnienie oraz sprawozdania finansowe za ostatnie 3 lata. Od momentu złożenia wniosku, tj. od 12 marca br. Wody Polskie mogą w ciągu 45 dni zaakceptować taryfę, jeśli uznają, że podwyżka jest uzasadniona i wiąże się z wydatkami poniesionymi na inwestycje w infrastrukturę. Mogą też odrzucić wniosek i skierować go do poprawki, a nawet narzucić własne stawki. W drodze podjętej decyzji, nowy organ administracji rządowej podaje taką informację do wiadomości publicznej na stronie Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”. Nowa taryfa może wejść w życie po upływie 7 dni od dnia jej ogłoszenia. W odpowiednim czasie poinformujemy Prezydenta Miasta oraz mieszkańców o podjętej przez Wody Polskie decyzji odnośnie nowych taryf. Należy się spodziewać, że pierwsze decyzje w tej kwestii zapadną najwcześniej w połowie kwietnia.Wyszukiwarka